Stadswaterkwaliteit: de oplossing

De oplossing: maatwerk
Normen zijn per definitie gericht op het water in het algemeen. Bij de aanpak van stadswater komt het aan op de vertaling naar een water in een specifieke omgeving. Het gaat erom de omgeving, de functies en de vormgeving van het water én de waterkwaliteit zelf als één opgave te beschouwen.
De focus moet liggen op de lokale problemen en behoeften van een water, van de omgeving én van de gebruikers. Op basis van de hieruit geformuleerde doelen komt een mix van maatregelen tot stand die een stadswater in al zijn facetten verbetert. Bij het bepalen van die maatregelen moeten we de algemene normen voor water met verstand gebruiken. Met andere woorden, normen niet blindelings maar bewúst toepassen en waar nodig beargumenteerd ervan afwijken. Zo scheppen we de condities om open water in steden en dorpen voor alle betrokkenen schoon én mooi te maken. Bovendien leidt een dergelijke aanpak tot meer draagvlak voor de maatregelen, de kosten en het ruimtebeslag.

Essentie van de goede aanpak
Voor het verbeteren van een stadswater in al zijn facetten geldt:
  • Kijk eerst naar de omgeving van het water. Ligt het bijvoorbeeld in het stadscentrum, in een buitenwijk of een park? De waardering van een gracht in het centrum is anders dan een sloot in een buitenwijk.
  • Kijk dan naar de relatie van het water met de omgeving. Hoe beleven mensen het water? Hoe gebruiken ze het water (eendjes voeren, varen, vissen, etc.)? Welke inrichting en voorzieningen wensen zij?
  • Kijk vervolgens ín het water. Hoe is de samenstelling van de waterbodem? Overschrijdt het water de kwaliteits- en hoeveelheidsnormen? Hoe voedselrijk is het water? In hoeverre is sprake van een ecologisch verantwoord planten- en dierenleven?
Deze brede analyse van beleving, knelpunten, wensen en mogelijkheden vormen de basis voor de vraag of en hoe het water en zijn omgeving worden aangepakt.

Uitgangspunten
Hanteer bij het formuleren van de aanpak de volgende uitgangspunten:
  • Verbeter een stadswater in één keer goed. Dat is niet gemakkelijk en vanzelfsprekend, want vaak denken we vanuit de te realiseren maatregelen en niet vanuit de te bereiken doelen.
  • Betrek bewoners, belanghebbenden en het waterschap bij het verbetertraject. Dat is essentieel voor het bepalen van de ambities, de keuze van de maatregelen en het draagvlak.
  • Bedenk dat één maatregel meestal niet voldoende is. Bij een goede aanpak gaat het om de combinatie van maatregelen, gelet op de kenmerken van het water en de nagestreefde doelen.
  • Houd rekening met het feit dat een bepaalde maatregel onmisbaar kan zijn. Als deze maatregel achterwege blijft, hebben andere maatregelen geen zin. Een voorbeeld is het achterwege laten van het baggeren van ondiep water.
   
Figuur A Het gaat erom omgeving, functie en vorm- geving van het water als één opgave te zien

KennisbankU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE