Kunnen bewoners en bedrijven geleden schade bij de gemeente verhalen op grond van het handelen in strijd met de grondwaterzorgplicht?

Als de schade het gevolg is van een (op zich) rechtmatig optreden van de gemeente, staat de bestuursrechtelijke route open (art. 7.14 Waterwet, nadeelcompensatieregeling). Schade die is ontstaan door een schending van de gemeentelijke grondwaterzorgplicht, kan een onrechtmatige daad opleveren (art. 6:162 Burgerlijk Wetboek). In dat geval is een privaatrechtelijke procedure mogelijk. Schade als gevolg van het (gestelde) overtreden van een zorgplicht is dus niet op grond van de Waterwet te verhalen.

Een uitvoeriger beschrijving van schadeverhaal vindt u het kennisbankonderdeel Schade en aansprakelijkheid.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel