Als onrechtmatigheid en toerekenbaarheid zijn vastgesteld, moet de benadeelde aantonen dat hij schade heeft geleden. "Enige schade" is voldoende voor de schade-eis. Soms is de dreiging van schade genoeg om een actie uit onrechtmatige daad te beginnen. De benadeelde kan dan in een kort geding vragen om de uitvoering van de voorgenomen handeling te verbieden.

Schade aantonen

De benadeelde kan de schade bijvoorbeeld aantonen met facturen, deskundigenrapporten, foto’s en getuigenverklaringen. Welke schade voor vergoeding in aanmerking komt, staat in de wet (artikel 6:95 BW). Het kan gaan om:

  • Vermogensschade: zaakschade of persoonlijke schade. Vermogensschade omvat zowel geleden verlies als winstderving.
  • Ander nadeel, waaronder immateriële schade, voor zover de wet recht geeft op vergoeding hiervan.

Overige vergoedingen

Naast de schadevergoeding heeft de benadeelde in beginsel recht op vergoeding van:

  • redelijke kosten om verdere schade te voorkomen of beperken;
  • redelijke kosten om de schade en aansprakelijkheid vast te stellen;
  • redelijke kosten voor rechtsbijstand buiten de gerechtelijke procedure en proceskosten.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel