De afdeling Riolering buigt zich over de volgende vragen:
  1. Welke oppervlakken kunnen afgekoppeld worden?
  2. Hoeveel oppervlak moet afgekoppeld worden om aan de basisinspanning te voldoen?
  3. Welke afkoppelmethoden zijn toepasbaar? Infiltratie? Bovengrondse afvoer naar oppervlaktewater? Ondergrondse afvoer naar oppervlaktewater?
De eerste stap die gezet wordt is een risicoanalyse, bedoeld om de risico’s van verschillende afkoppelmethoden op te sommen en te kwantificeren. Uiteindelijk leidt dit tot het inzicht dat er twee categorieën van risico’s zijn, namelijk vervuiling van het milieu en (grond)wateroverlast. De risicoanalyse staat uitgewerkt in tabel A.

Signalering

Het middel, de maatregel afkoppelen, lijkt tot doel te worden verheven. Van duidelijke doelen (nodig voor goede afwegingen) kan dus niet meer worden gesproken

 

 

Methode

Infiltratie

 

 

Bovengrondse Afvoer

naar oppervlaktewater

Ondergrondse afvoer

naar oppervlaktewater

 

Aard v/h risico

Bodemvervuiling

Grondwatervervuiling

Grondwateroverlast

Oppervlaktewatervervuiling

Oppervlaktewateroverlast

Oppervlaktewatervervuiling

Oppervlaktewateroverlast

Omvang v/h risico

Hangt af van invulling

Hangt af van invulling

Hangt af van invulling

Hangt af van invulling

Hangt af van invulling

Hangt af van invulling

Hangt af van invulling

Tabel A Risicoanalyse van verschillende afkoppel-mogelijkheden

Omdat het niet mogelijk blijkt te zijn om de risico’s goed te kwantificeren verschuift de aandacht van de risico’s naar de methoden van afkoppelen. De afdeling Riolering wil daar meer inzicht in verkrijgen, in de hoop de risico’s daarna wel te kunnen kwantificeren. De verantwoordelijke beleidsmedewerker verzamelt de informatie en krijgt een waslijst aan beschikbare afkoppeltechnieken en daarmee gepaard gaande consequenties. Het kwantificeren van de risico’s lukt echter slechts voor een deel. Afkoppelen van verhard oppervlak blijkt vooral op uitvoeringsaspecten te zeer samen te hangen met de inrichting van de openbare ruimte. Heel andere afwegingen die daar spelen maken een puur rioleringstechnische afweging niet mogelijk. De beleidsmedewerker rapporteert aan de manager dat:

  • Een puur rioleringstechnische afweging van afkoppelen zou leiden tot het afkoppelen van al het verharde oppervlak, omdat de risico’s nagenoeg uitsluitend betrekking hebben op andere sectoren en is daarom niet verantwoord;
  • De (on)mogelijkheden en risico’s moeten door de afdelingen Riolering, Milieu en Verkeer en de dienst Ruimtelijke Ordening gezamenlijk geïnventariseerd en afgewogen worden. Mogelijke ingangen daarvoor zouden kunnen zijn de begrippen ‘milieukwaliteit’ en ‘kwaliteit van de openbare ruimte’.

Signalering

Een integrale afweging van meerdere doelen is nodig. Afweging op deelaspecten leidt bijna per definitie niet tot een geschikte oplossing.
 
Typering vraagstuk
De afwegingsmethode, waarbij de effecten centraal staan, wordt niet goed toegepast. Het vraagstuk heeft aspecten buiten het eigen kennisgebied en de doelen zijn niet goed helder. In het afwegingsproces moet worden teruggegaan naar stap 2 ‘Identificatie van doelen’ Uitgaande van de drie factoren uit Vraagstukken en hulpmiddelen kan het type vraagstuk snel worden geplaatst:
  • Overzichtelijkheid: ongebruikelijk
  • Aantal actoren: aanzienlijk
  • Best.-maatsch. aandacht: klein (maar wordt nog niet als zodanig behandeld).
De gekozen methode wordt hier niet goed toegepast. Effecten zijn alleen kwalitatief inzichtelijk gemaakt en zijn bovendien te beperkt beoordeeld. Niet alle actoren zijn bij de afweging betrokken. Wellicht is deze methode iets te vroeg gebruikt. De waarde van het hulpmiddel gaat hiermee verloren.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel