Optimalisatie bestaande vgs

Het functioneren in de praktijk van bestaande verbeterd gescheiden stelsels is in de periode 2015-2017 uitgebreid onderzocht. De resultaten van dit onderzoek hebben een eigen themapagina optimalisatie vgs gekregen in de Kennisbank, met een brede toelichting op en duiding van de resultaten. Onderwerpen zijn:

  • Introductie vgs: wat is een vgs, de geschiedenis van vgs, en uitvoeringsvarianten.
  • Historische argumenten vóór vgs: vies hemelwater, foutaansluitingen en ecologische waterkwaliteit. Zijn deze argumenten nog steeds valide?
  • Hydraulisch functioneren van vgs in theorie en praktijk. Voeren vgs inderdaad veel 'schoon' water af richting rwzi?
  • Méér argumenten bij optimaliseren van vgs: invloed op gemengde overstorten en presteren rwzi, regelmacht bij calamiteiten, rol bij wateroverschotten en -tekorten, etc.
  • vgs 2.0: een alternatief voor bestaande vgs én gescheiden stelsels (gs)

Voor alleen een managementsamenvatting van het onderzoek kunt u hier terecht.

Ontwerpen van verbeterd gescheiden stelsels (vgs)

De Kennisbank bevat informatie over het ontwerp(proces) van vgs voor de afvoer van verontreinigd hemelwater. Onder de noemer ‘functioneel ontwerp, onderdeel afvoer van verontreinigd hemelwater’ komen aan bod de belasting met hemelwater van het stelsel, hoofdstructuur en lay-out van het stelsel, de diameter en bob’s van leidingen, de plaatsing van overstortconstructies, de afvoer richting de rwzi en tenslotte de toetsing van het systeem. Daarnaast is er aandacht voor de detaillering van een vgs: (1) het belang van (het verwijderen van) drainageaansluitingen bij de ombouw van gs naar vgs en (2) het detailontwerp van een koppelput tussen hwa- en dwa-stelsel.

Hou bij het ontwerpen van een nieuw vgs rekening met de inmiddels ruime ervaring opgedaan met bestaande vgs. Dit geldt met name voor de dimensionering van berging en poc, en de vormgeving van de afvoer richting rwzi vanuit het hwa-stelsel. 

Kostenkengetallen verbeterd gescheiden stelsels

De Kennisbank bevat kostenkengetallen voor de aanleg, de inspectie, het onderhoud en vervanging van een fictief vgs met standaard afmetingen. Ter vergelijking zijn ook kostenkengetallen opgenomen voor een gemengd en normaal gescheiden stelsel.

Regenwaterproject Almere

Gemeente Almere heeft nagedacht over de grootschalige ombouw van haar gescheiden stelsels naar verbeterd gescheiden stelsels. De nut en noodzaak van deze in potentie kostbare ombouw is onderzocht in het Regenwaterproject Almere. Belangrijke onderzoeksvragen waren de kwaliteit van afstromend hemelwater, en de effectiviteit van alternatieve maatregelen zoals lamellenfilters, kolken reinigen, en het verhelpen van foutaansluitingen. Conclusie van het onderzoek was dat grootschalige ombouw naar vgs niet doelmatig zou zijn. Een uitgebreidere omschrijving vindt u in het eindrapport Regenwaterproject Almere.

Relevante emissies voor de oppervlaktewaterkwaliteit

Voor een effectieve verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit is een goede analyse van bronnen van vervuiling en effecten van eventuele maatregelen noodzakelijk. Een dergelijk analyse is in deze studie gemaakt voor vier karakteristieke watersystemen: een stadsvijver, een stadssingel, een boezemsysteem en een stroomgebied. De ombouw naar vgs is meegenomen als mogelijke maatregel.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel