Reageer op de uitgangspunten voor classificatie inspectiewaarnemingen

Rioolinspectie nieuwe stijl betekent dat beheerders gaan classificeren. De RIONED werkgroep Classificatie heeft kaders opgesteld voor de toekomstige klassenindeling. Deze kaders liggen ter visie tot 1 september 2018 

De manier waarop riolen visueel worden geïnspecteerd verandert omdat de NEN3399:2015 als basis voor inspecties niet blijkt te voldoen. In de nieuwe situatie legt de inspecteur zijn waarnemingen in detail vast volgens de Europese norm EN13508-2+A1:2011. De beheerder past daarop een classificatie toe om daarna de toestand van het stelsel te beoordelen en vervolgstappen te zetten. Het voordeel van deze nieuwe werkwijze is dat beheerders gedetailleerde informatie over de toestandsaspecten krijgen, en inspectiebedrijven en softwareleveranciers dankzij de eenduidige werkwijze efficiënte diensten en producten kunnen leveren.

In enkele werkgroepen werken gemeenten, adviesbureaus, softwarebedrijven en inspectiebedrijven onder verantwoordelijk van Stichting RIONED samen deze nieuwe manier van werken rondom visuele inspectie uit. De werkgroep Classificatie heeft nu een notitie opgesteld waarin de kaders beschreven zijn waar de landelijke classificatiemethodiek aan moet voldoen. Op basis van deze kaders zal de werkgroep de klassenindeling nader gaan invullen.

Het is van groot belang dat zoveel mogelijk toekomstige gebruikers van de nieuwe klassenindeling nauwkeurig naar deze uitgangspunten kijken en hun visie en praktijkwensen kenbaar maken: Sluiten de kaders aan bij uw behoefte? Mist u uitgangspunten? Wat hebt u nodig om inspectieresultaten om te zetten tot bruikbare waarschuwings- en ingrijpmaatstaven en tot strategische en operationele planningen?

U kunt uw reactie op de kadernotitie tot uiterlijk 1 september 2018 sturen naar info@rioned.org. Ook als u wilt deelnemen aan de werkgroep Classificatie voor nadere uitwerking van de classificatiemethodiek kunt u dit per mail aangeven.

Beoogd is de nieuwe classificatiemethodiek nog in 2018 in concept af te ronden, zodat begin 2019 publieke consultatie en formele vaststelling daarvan kan plaatsvinden. Alles is erop gericht dat in 2020 volgens de nieuwe werkwijze conform de Europese norm NEN-EN13508-2+A1:2011 gewerkt kan en zal worden. Gemeenten kunnen daar in hun (eerstvolgende) contractvorming nu al rekening mee houden.

Download de kadernotitie.

Kennisbank


U Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE