In tabel A staan de randvoorwaarden voor de werking van een onderdeel.
 
C1 Werking
 
C1.1 Mechanismen
 
 • inzameling
 • transport/ berging
 • afvoer/ emissie
 • scheiding water/ stof
 • scheiding water/ gas
C1.2 Neveneffecten
 
 • corrosie
 • erosie
 • geluid
 • trillingen
 • stank
C2 Vormgeving


 
C2.1 Geometrie

 
 • capaciteit
 • aansluiting (x,y,z)
 • stroomprofiel
 • opvang vuil/zand/ slib
 • beluchting/ ontluchting
 • inpassing omgeving
C2.2 Stabiliteit 
 • belastingen
 • vervormingen
 • aantasting
 • fundering
C2.3 Installaties/ Voorzieningen
 
 • lediging/ transport
 • reiniging
 • luchtbehandeling
 • energievoorziening
 • sturing/ meting
C3 Aanleg 
C3.1 Techniek
 
 • constructie
 • grondverzet
 • bouwplaats
 • personeel
 • materieel
 • bemaling
 • indentificatie functies
 • bouwtijd
C3.2 Procedures
 
 • vergunningen
 • toezicht
 • veiligheid
 • kwaliteitsborging
 • afvoer/ hergebruik afvalstoffen
C4 Objectbeheer


 
C4.1 Uitvoering


 
 • toegang
 • herkenning functies
 • veiligheidsvoorzieningen
 • inspectiemethode
 • onderhoudsmethode
 • reparatiemethode
 • renovatiemethode
 • vervangingsmethode
 • energiegebruik
Tabel A Randvoorwaarden werking onderdeel
 
Toelichting tabel A
 
C1.1 Mechanismen
Stelselonderdelen zorgen voor de inzameling (perceelaansluiting), het transport (persleidingen) of de afvoer van afval-, hemel- of grondwater naar oppervlaktewater (overstorten).
 
Bij deze mechanismen kunnen meegevoerde stoffen bezinken. Ook vindt verplaatsing van lucht plaats. Voor elk onderdeel moet u inzicht krijgen in de mechanismen die invloed hebben op:

 

C1.2 Neveneffecten
Het transport van afvalwater kan ongewenste en ongeoorloofde bijwerkingen hebben. Vooral bij een grote concentratie van afvalwater (bij gemalen en bergbezinkvoorzieningen) kan rioollucht tot stankoverlast leiden. Mechanische installaties (gemalen) kunnen geluids- en trillingoverlast veroor-zaken. Daarnaast kan de samenstelling van afvalwater materialen aantasten. Wetgeving en de tolerantie van belanghebbenden bepalen hoeveel maatregelen nodig zijn om overlast te voorkomen.
 
C2.1 Geometrie
In het functioneel ontwerp geeft u de capaciteit van een onderdeel aan. De hoofdafmetingen en de aansluitvoorwaarden op andere onderdelen liggen vast. Belangrijk aandachtspunt voor de detaillering is het stromingsgedrag van het water in een onderdeel. U moet een stroomprofiel aanbrengen om bijvoorbeeld neervorming te voorkomen. Neren kunnen leiden tot bezinking. Is deze bezinking noodzakelijk, dan moet u in het onderdeel ruimte reserveren voor de opvang van slib, zand en vuil. Ook is dan een periodieke reiniging nodig.
 
De stroming van afvalwater veroorzaakt verplaatsing van lucht. Zorg daarom bij de vormgeving voor be- en ontluchtingsvoorzieningen. Voorkom luchtinsluiting. Om stankoverlast te vermijden, kunt u onderdelen voorzien van watersloten. Ook is het mogelijk uitmondingen van ontluchtingsleidingen op daken van woningen te plaatsen. Let daarbij op de plaats van dakkapellen. Stelselonderdelen liggen meestal ondergronds. Alleen schakelkasten of bouwwerken voor pompinstallaties zijn zichtbaar. De aanleg van grote voorzieningen als bergbezink- en retentiebassins vereist een zorgvuldige inpassing in de omgeving.
 
C2.2 Stabiliteit
Stelselonderdelen moeten bestand zijn tegen belastingen door verkeer, grond, grondwater en vervormingen van de ondergrond. Ook afval- en grondwater kunnen een onderdeel aantasten. Hiermee moet u rekening houden bij de materiaalkeuze en bij de controle van de constructieve dimensionering. Inherent aan de constructieve controle is de keuze van een veiligheidsklasse (kans op bezwijken).
 
C2.3 Installaties/Voorzieningen
Voor sommige onderdelen zijn bijzondere voorzieningen nodig. Een rioolgemaal kan niet functioneren zonder een pompinstallatie. De pompen werken niet zonder stroom. Om de pompen centraal aan te sturen en te controleren, is meet- en communicatieapparatuur noodzakelijk. Bovendien kunnen luchtfilters nodig zijn om stank in de directe omgeving te voorkomen.
 
C3.1 Techniek
De aanleg van een onderdeel moet zorgvuldig gebeuren. Alleen zo kunt u de kwaliteit van dat onderdeel garanderen. Houd daarmee alvast rekening tijdens de detaillering. Hoe duidelijker en eenvoudiger het detail, hoe minder verwarring tijdens de aanleg. Het tegelijkertijd werken aan verschillende leidingen zorgt voor een complexe situatie. Door verschillende kleuren of materialen te gebruiken, vermindert u de kans op verkeerde aansluitingen.
 
C3.2 Procedures
U mag een stelselonderdeel pas aanleggen als u de noodzakelijke vergunningen en toestemmingen hebt. De procedures kunnen per onderdeel sterk verschillen. Meer informatie over de juridische aspecten bij rioleringsactiviteiten vindt u in de module A2000.
 
De uitvoering moet altijd veilig gebeuren. De aanleg in diepe sleuven en het werken in besloten ruimten vragen om een zorgvuldige naleving van de voorschriften uit de Arbowet (opstellen Veiligheids- & Gezondheidsplan). Hiervoor is deskundig toezicht nodig.
 
Een ander belangrijk aandachtspunt is kwaliteitsborging. Door bouwstoffen te keuren, kunt u de geleverde kwaliteit toetsen aan het gewenste resultaat. Staat in normen en praktijkrichtlijnen niets over toelaatbare afwijkingen en keuringsmethoden? Dan moet u deze zelf aangeven voor de specifieke situatie. Denk hierbij zeker aan het opnemen van eisen waarop u uitgevoerd werk gaat toetsen.
 
C4.1 Uitvoering
Wat kan de werking van een onderdeel tijdens het gebruik nadelig beïnvloeden? Deze vraag moet u zich tijdens de detaillering al stellen. Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen voor de omliggende afval-, hemel- en grondwaterstelsels. Denk bij de detaillering ook alvast na over reparatie, renovatie of vervanging van onderdelen. Voor inspectie en onderhoud is toegang tot een onderdeel nodig. Komen er mensen aan te pas, dan zijn veiligheidsmaatregelen en eventueel bouwkundige aanpassingen nodig. Denk aan de grootte van de inspectieput of het riool en de stahoogte in een bergbezinkbassin.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel