In tabel A staan de randvoorwaarden voor de beoogde kwaliteit.
 
A1 Hoofdfunctie
 
 • type onderdeel
 • dimensionering
A2 Functieduur
 
 • economische levensduur
 • technische levensduur
A3 Effectiviteit 
 • afstroming
 • stabiliteit
 • waterdichtheid
 • objectspecifiek
A4 Efficiëntie


 
 • budget investering
 • budget beheer
 • kennis en ervaring
Tabel A Randvoorwaarden kwaliteit
 
Toelichting op tabel A
 
A1 Hoofdfunctie
In het functioneel ontwerp (bijvoorbeeld een BRP) liggen de functie en de hydraulische dimensionering van een stelselonderdeel vast. Het functioneren van het gehele stelsel kan grote invloed hebben op de functionele eisen voor de onderdelen. Let daarop bij het bepalen van bijvoorbeeld het hoogtepeil van een overstortdrempel of de capaciteit van een pomp in een gemaal.
 
A2 Functieduur
De functieduur is de periode waarin een beoogde functie in stand moet blijven. De functieduur hoeft niet gelijk te zijn aan de levensduur. Afhankelijk van de economische of technische levensduur is reparatie, renovatie of vervanging tijdens de gebruiksperiode noodzakelijk. De beoogde functieduur bepaalt in grote mate de vereiste kwaliteit van een onderdeel. Een afweging kan zijn: hogere investeringskosten ten gunste van lagere beheerkosten.
 
De technische levensduur van stelselonderdelen is zo’n veertig tot zestig jaar. Installaties in bijvoorbeeld gemalen en bergbezinkvoorzieningen hebben een lagere afschrijvingstermijn: vijftien tot twintig jaar. De verwachte functieduur is doorslaggevend bij de afweging of een investering rendabel is. Vooral in zettingsgevoelige gebieden zijn termijnen van korter dan 25 jaar eerder regel dan uitzondering.
 
A3 Effectiviteit
De effectiviteit geeft aan hoe een onderdeel zijn functie vervult over de gewenste functieduur. De EN13508-2 en de daarvan afgeleide NEN 3399 leggen een verband tussen het functioneren van leidingen enerzijds en de toestandsaspecten voor afstroming, stabiliteit en waterdichtheid anderzijds.
Voor andere stelselonderdelen gelden deze criteria ook. Vanwege specifieke eigenschappen is nadere invulling van de criteria mogelijk. Bijvoorbeeld de mate waarin spoelinstallaties een bergbezinkbassin schoon (moeten) krijgen of een infiltratievoorziening dichtslibt.
 
A4 Efficiëntie
De efficiëntie geeft aan of u de middelen optimaal aanwendt om een onderdeel te detailleren, aan te leggen en in stand te houden. Bij middelen kunt u denken aan personeel en budgetten voor investering en beheer.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel