Ter visie voor commentaar

Stichting RIONED legt regelmatig conceptpublicaties ter inzage, zoals RIONEDstandpunten en modules van de Leidraad riolering. We vinden het belangrijk dat deze documenten inhoudelijk correct en zo compleet mogelijk zijn en draagvlak hebben in de rioleringssector. Uw reactie stellen wij daarom zeer op prijs. U kunt deze naar ons mailen via: info@rioned.org, onder vermelding van de naam van de betreffende publicatie. Bij de afronding van de producten betrekken we alle opmerkingen. Daarna stelt de Commissie Vaststelling Leidraden en Handreikingen (CVLH) de producten formeel vast en volgt publicatie.

VGS 2.0

De doelstelling van voorliggend rapport is om gemeentes en waterschappen te ondersteunen in een optimale(re) omgang met de huidige verbeterd gescheiden stelsels. Vertrekpunt daarbij is het feit dat momenteel circa 10% van alle riolering in Nederland uit verbeterd gescheiden stelsels bestaat. De centrale vraag in het rapport is of, en zo ja welke, ruimte bestaat om anders of beter om te gaan met deze bestaande infrastructuur. Moeten we de huidige VGS handhaven, ombouwen naar een traditioneel gescheiden stelsel of bestaat er een middenweg? Het rapport richt zich uitdrukkelijk niet op de meer algemene vraag of afvoer van hemelwater via een rioolbuis optimaal is, of dat andere oplossingen beter zijn. In het gezamenlijke project van STOWA en Stichting RIONED ‘Anders omgaan met VGS' is een nieuw concept ontwikkeld: VGS 2.0.

Anders omgaan met VGS - Goed voor rwzi, oppervlaktewater én portemonnee (koepelrapport)

ECOLOGISCHE EFFECTEN VGS Onderzoek naar verschillen tussen effecten van lozingen uit VGS en GS op macrofauna in het ontvangende oppervlaktewater (deelrapport)

Anders omgaan met VGS - Effecten waterkwaliteit (deelrapport)

Daarnaast is er ook een animatie gemaakt.

U kunt uw commentaar leveren op de concept-rapporten en de animatie, daarnaast zijn op verzoek nog onderliggende onderzoeksgegevens beschikbaar. Stuur uw reactie tot uiterlijk 7 maart 2017.