Nieuw onderzoekprogramma voor slimme rioolinspectie

Stichting RIONED coördineert een nieuw vijfjarig onderzoekprogramma naar innovatieve technieken voor vaststelling van de sterkte en toestand van riolen en persleidingen.

Technologiestichting STW financiert samen met Stichting RIONED, STOWA en het Kennisprogramma Urban Drainage toegepast wetenschappelijk onderzoek naar methodieken om de toestand van afvalwaterleidingen in kaart te brengen. Het gezamenlijke onderzoekprogramma heet: Technologie Innovatie voor Sterke- en Conditiemeting van Afvalwaterleidingen (TISCA). Het programma heeft een looptijd van vijf jaar en een budget van 3 miljoen euro. Nederlandse universiteiten konden tot 28 april 2016 onderzoeksvoorstellen indienen bij STW om binnen het TISCA-programma voor financiering in aanmerking te komen. Na selectie van de vijf beste onderzoekvoorstellen coördineert Stichting RIONED de afstemming tussen onderzoekers en eindgebruikers. Deze coördinatie moet ervoor zorgen dat de kennis zo goed mogelijk bijdraagt aan het doel: een samenhangende en praktisch bruikbare methodiek om de oorzaken voor falen van afvalwaterleidingen kwantitatief in beeld te brengen. Hiermee krijgen beheerders meer inzicht in de optimale gebruiksduur van riolen en persleidingen, waardoor ze meer kwaliteit tegen lagere kosten kunnen realiseren.

Achtergrond onderzoekprogramma
In Nederland ligt voor circa 100 miljard euro aan riolering in de grond. De verwachte gebruiksduur van riolen en persleidingen bepaalt in belangrijke mate de instandhoudingskosten van zo'n 1,5 miljard euro per jaar. Tot nu toe kunnen beheerders het moment waarop een afvalwaterleiding bezwijkt niet goed voorspellen. Hiervoor ontbreken praktisch toepasbare technieken om voldoende nauwkeurig indicatoren voor faalmechanismen te meten, modelleren en te beoordelen. Veiligheidshalve zullen beheerders daarom vaak op basis van leeftijd en een globale indruk via camera-inspectie ruim op tijd renoveren of vervangen. Betere informatie over de actuele conditie van een leiding en de daaruit af te leiden nuttige resterende gebruiksduur kan te late of te vroege vervanging beperken. Ook kunnen beheerders dan beter afstemmen met andere beheerders in de openbare ruimte.

Speerpunten TISCA
Het onderzoekprogramma TISCA richt zich op het toepassen van methodieken om kwantitatief en tijdsafhankelijk de weerstand tegen bezwijken vast te stellen en de functionaliteit van de infrastructuur voor afvalwaterinzameling en -transport te behouden. Denk aan innovatieve toepassingen van optische, sensor- en roboticatechnologie, zoals high-end-optica, laserscanners en akoestische metingen, aangevuld met onderzoek naar faalmechanismen. Door de sensordata te koppelen aan relevante omgevingsfactoren moet inzicht ontstaan in de actuele restkwaliteit van de leidingen. De combinatie van conditie en context is immers bepalend voor het optreden van faalmechanismen. Een modelmatige voorspelling van de technisch te verwachten restgebruiksduur geeft uiteindelijk input om de optimale resterende gebruiksduur vast te stellen.

Over STW
Technologiestichting STW financiert de helft van het TISCA-programma. STW zet zich in voor kennisoverdracht tussen technische wetenschappen en gebruikers. Dat doet zij door excellent technisch-wetenschappelijk onderzoek te financieren en bij elk project onderzoekers en gebruikers letterlijk bij elkaar te brengen.


ProductenU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE