Promotie: Hoe stuur je afvalwatersystemen?

Op vrijdagochtend 22 september 2017 promoveert Petra van Daal binnen het Kennisprogramma Urban Drainage op de effectiviteit van sturing in afvalwatersystemen.
 
Het Kennisprogramma Urban Drainage is een meerjarig onderzoeksprogramma, gefinancierd door de afvalwatersector. Het programma levert wetenschappelijke kennis voor belangrijke vraagstukken én wetenschappelijk geschoolde vakkrachten voor stedelijk waterbeheer. Tot nu toe zijn drie jonge onderzoekers gepromoveerd: Nikola Stanić (hoe betonnen riolen op sterkte zijn te beoordelen), Wouter van Riel (hoe informatie een rol speelt bij besluitvorming rondom rioolvervanging) en Johan Post (hoe proactief verstoppingen van kolk en huisaansluitleidingen zijn te beheren). Binnenkort is Petra van Daal-Rombouts de vierde om een promotieonderzoek met succes af te ronden. Een Nederlandse samenvatting van haar proefschrift ontvangt u begin september van Stichting RIONED, samen met een uitnodiging om haar openbare verdediging in de aula van de TU Delft bij te wonen.
 
Ontwikkelde methodiek
De centrale onderzoeksvraag in het promotieonderzoek van Petra was: hoe is de effectiviteit van realtimecontrol (RTC) in stedelijke afvalwatersystemen te bepalen? Sturing betekent dat de beheerder de afvalwaterstromen actief beïnvloedt door deze meer of minder naar de rwzi of rechtstreeks naar het oppervlaktewater te sturen. Het doel van sturing is een zo goed mogelijke oppervlaktewaterkwaliteit. Om het nut van de sturing te beoordelen, ontwikkelde Petra een methodologie voor evaluatie van het RTC-effect in stedelijke afvalwatersystemen. De methodiek volgt vijf stappen (zie figuur 1):
 

Figuur 1 De vijf stappen in de ontwikkelde methodiek
 
Praktijkervaringen
De methodiek is uitgeprobeerd op een fictieve casus en aansluitend op twee sturingsregelingen voor  het afvalwatersysteem in de regio Eindhoven. Uit de praktijkervaringen met deze twee systeembrede RTC-regelingen blijkt dat beide de beschikbare berging op de rwzi én in de riolering beter gebruiken. De optimalisatie tijdens hemelwaterafvoer (hwa) beperkt het aantal overstortingen vanuit de regenweerbezinktank met 44% en het overstortende volume met een geschatte 33%. De optimalisatie tijdens droogweerafvoer (dwa) beperkt ammoniumpieken in het effluent voor grote buien met 19% voor de piekhoogte en 20% voor de piekvracht.
 
De ontwikkelde methodologie voor evaluatie van het RTC-effect blijkt niet alleen toepasbaar tijdens de evaluatie. Met de methodiek is ook in het besluitvormingsproces het verwachte resultaat van sturing te kwantificeren, een grondige systeemanalyse uit te voeren of vooraf inzicht te krijgen in de mogelijkheden en/of eisen voor succesvolle evaluatie van een regeling.
 
Winstpunten
De evaluaties van sturing in het afvalwatersysteem van Eindhoven laten zien dat aanzienlijke winst te behalen is in het functioneren van afvalwatersystemen. Mede door het formaat van dit afvalwatersysteem was tijdens de testperiode veel inspanning nodig op het vlak van onderzoek, personeel en middelen. De opgedane ervaring dient als springplank voor optimalisaties in andere systemen. De belangrijkste factor in een optimalisatie is inzicht in het werkelijke functioneren van een systeem. Metingen geven dit inzicht zowel door de directe analyse van de meetresultaten als voor de opbouw en controle van modellen. In de meeste afvalwatersystemen zijn op belangrijke plaatsen debiet- en niveaumetingen voorhanden. Door waar nodig enkele zorgvuldig gekozen (en zorgvuldig uitgevoerde) kwaliteitsmetingen toe te voegen, is relatief eenvoudig een systeembreed meetnet in te richten. Vanuit het ontstane inzicht is te bepalen of optimalisatie gewenst en mogelijk is.
 
Stichting RIONED brengt in september 2017 een Nederlandse samenvatting uit van het proefschrift van Petra van Daal. De promotieplechtigheid vindt plaats in de Aula van De TU-Delft op vrijdagochtend 22 september 2017 van 10:00 tot 11:00 en zal worden voorafgegaan door het zogenaamde lekenpraatje vanaf 9:30. Aansluitend is er een receptie om de jonge doctor te feliciteren.
 

ProductenU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE