Technische opbouw

(Laatst gewijzigd 26 januari 2017)

Het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW) is het centrale instrument tot een beter en gestandaardiseerd gegevensbeheer voor het stedelijk waterbeheer. Op deze pagina wordt de structuur en (technische) opbouw van de standaard beschreven, met links naar verdiepende pagina's voor de verschillende GWSW modules (per beheeractiviteit).

Semantisch model en BIM
Het GWSW is een semantische datastructuur, een ontologie. Dat is een digitale verzameling van eenduidige definities van objecten, hun kenmerken en onderlinge relaties. Een ontologie heeft in zichzelf een hoog niveau van inhoudelijke betekenis (semantiek), doordat (zo veel mogelijk) verbanden tussen concepten expliciet gemodelleerd zijn. Waar mogelijk wordt ook verbinding gelegd met externe kennisbronnen en andere ontologiën. Het GWSW is onderdeel van het semantisch Web en is gemodelleerd in de daarvoor veelgebruikte webtaal RDF/RDFS/OWL-2. De door Stichting RIONED gemaakte specificatie van wat ten behoeve van GWSW-uitwisseling benut wordt, heet het GWSW.OroX.

Vanaf medio 2016 staan enkele praktijkdatasets van gemeenten in OroX op de GWSW-server als voorbeeld en voor testdoeleinden om via SPARQL te bevragen. Lees ook de handleiding hierbij.

Figuur 1 gegevenswoordenboek

Het GWSW maakt eenduidige uitwisseling via een BIM (bouwinformatiemodel; een dataset van alle over een systeem of object bekende data over de hele levenscyclus) en meervoudig gebruik van data mogelijk, zowel binnen de eigen organisatie, met samenwerkingspartners als met derden.

Datakwaliteit meten, verbeteren en borgen
De GWSW ontologie heeft zoveel mogelijk kwaliteitsborging in zich opgenomen. Dat betekent dat validatie van gegevens en BIMs binnen de GWSW datastructuur zelf plaatsvindt door grenswaarden, logische verbanden, verplichte velden, enzovoort.

De kwaliteit van databestanden is via het GWSW eenvoudig expliciet te maken, wat een belangrijke kwaliteitsimpuls zal geven. Bij elke toepassing (module) kan een passende minimumkwaliteit gespecificeerd worden. Voor GWSW.RibX bestanden wordt die minimumkwaliteit getoetst met de RibX validator. Voor de Minimale Dataset komt in het voorjaar van 2017 een validatietool beschikbaar.


Producten


U Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE