Andere standaardisatie van invloed op stedelijk waterbeheer

(Stand van zaken per februari 2017)

Allerlei projecten en producten zijn in ontwikkeling om te komen tot gemakkelijker delen van informatie en het gestandaardiseerd vastleggen van informatie. Voor het gegevensbeheer stedelijk water zijn de volgende standaarden relevant. Het GWSW streeft naar naadloze aansluiting op al deze ontwikkelingen (op alfabetische volgorde):

 • Aquo zorgt voor een uniforme taal voor uitwisseling van (waterkwaliteits)gegevens binnen de watersector. Namens Rijkswaterstaat en waterschappen beheerd door het Informatiehuis Water. Lees meer op www.aquo.nl.

 • Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT): De Wet BGT regelt dat er per 1 januari 2016 één landelijk, uniform geografisch bestand van Nederland is. Per 1 juli 2017 gaat de overheid deze basiskaart verplicht gebruiken. Lees meer bij SVB-BGT en BGTweb over de implementatie van BGT bij overheden.

 • De BRL K10014 (Procescertificaat voor reinigen van riolen, putten en kolken) en BRL K10015 (Procescertificaat voor inspecteren van rioleringsobjecten) worden op dit moment herzien. Stichting RIONED is in overleg met KIWA en Vereniging Afvalbedrijven over afstemming tussen beide BRLs en het GWSW, met name module RIB en uitwisselformaat RibX.

 • Conceptenbibliotheek NL (CB-NL): De BouwInformatieRaad (BIR) ontwikkelt de Nederlandse conceptenbibliotheek voor de gebouwde omgeving. De CB-NL, dat de digitale beschrijvingen van generieke concepten bevat met het doel eenduidige vastlegging en meervoudig gebruik, krijgt een spilfunctie in de gegevensuitwisseling rondom de fysieke leefomgeving. GWSW zal erop als bronhouder aansluiten. Lees meer op public.cbnl.org.

 • DAMO Watersysteem en DAMO Transport- en Rioleringsinformatie: Dit zijn datamodellen voor het watersysteem resp. riolerings- en zuiveringsgegevens van de waterschappen. DAMO Watersysteem is beschikbaar, in 2017 volgt het datamodel voor rioleringsinfomatie (opvolger van RIOKEN). RIONED is betrokken bij de ontwikkeling van DAMO-TRI, dat zal aansluiten op het GWSW. Lees meer bij Het Waterschapshuis.

 • Geoconceptenbibliotheek: Geonovum ontwikkelt een register en conceptembibliotheek voor alle NEN3610 geoinformatiemodellen. Het IMSW maakt hiervan deel uit. Lees meer bij Geonovum.

 • IMGeo: Naast het verplichte BGT deel bevat IMGeo definities waarmee gedetailleerde kenmerken van objecten gestandaardiseerd zijn uit te wisselen, onder meer bij het beheer van de openbare ruimte. IMGeo biedt tevens de mogelijkheid gegevens in 3D uit te wisselen. Lees meer bij Geonovum.

 • IMBOR: CROW ontwikkelt het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte, een afsprakenstelsel voor geografische objectinformatie als schakel tussen de BGT / IMGeo en de producten die de beheerder gebruikt voor het beheer van de openbare ruimte (zoals beheersoftware, digitale gegevensbestanden, beleids- en beheerplannen en bestekken). IMBOR-Riolering, dat sinds december 2016 beschikbaar is, is rechtstreeks afgeleid uit het GWSW.  Bekijk de videoregistratie van een presentatie over nut en scope van IMBOR Riolering in relatie tot het GWSW. Achtergrondinformatie over IMBOR bij CROW.

 • Inspire: De Europese INSPIRE-richtlijn is bindend voor elke gemeente als eigenaar van rioolstelsels en andere ondergrondse netten. INSPIRE verplicht gemeenten de liggingsgegevens en kenmerken van hun kabel- en leidingnetten 24 uur per dag, 7 dagen per week online beschikbaar te hebben voor externe partijen, met een maximale revisietermijn van 30 dagen. Implementatie in Nederland vindt plaats via WION/KLIC. Lees meer over INSPIRE.

 • NEN 3398 en NEN 3399: NEN 3398 geeft eisen inzake onderzoek van de buitenriolering en het vertalen van de onderzoeksresultaten naar de aard en urgentie van maatregelen. NEN 3399 geeft de Nederlandse aanvulling op de NEN-EN13508-2 en de classificatie van toestandsaspecten van de buitenriolering door visuele inspectie. NEN 3399 schrijft het gebruik van het GWSW.RibX uitwisselformaat voor, dat het verouderde SUF-RIB vervangen heeft.

 • NLCS: GWSW gaat aansluiten op deze Nederlandse CAD-Standaard, zodat uniforme uitwisselbaarheid van tekeningen (inclusief benamingen van objecten, laagindelingen, lijnstijlen en arceringen) geborgd wordt. Lees meer op www.nlcs-gww.nl.

 • Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION): Wetswijziging op de WION is in voorbereiding die o.m. voorschrijft dat revisiegegevens binnen 30 dagen verwerkt moeten worden en dat huisaansluitingen, indien digitaal beschikbaar, opgenomen moeten worden in KLIC. Er is een bijpassend informatiemodel IMKL2015 ontwikkeld, waarin het IMSW rechtstreeks vanuit het GWSW is opgenomen. Bekijk de video hoe gemeenten met IMKL2015 aan de slag moeten om de liggingsgegevens van hun netten te ontsluiten. Lees meer bij Kadaster.


Producten


U Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE