GWSW ontwikkel- en beheerorganisatie

Stichting RIONED ontwikkelt samen met haar partners het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water. Hieronder vindt u een overzicht van de gremia betrokken bij de ontwikkeling en het beheer van het GWSW. De organisatieonderdelen, hun samenhang, taken en verantwoordelijkheden staan uitgewerkt in het document "Organisatie en procedures voor ontwikkeling en beheer van het GWSW" (PDF).

Bestuur Stichting RIONED; In het bestuur van Stichting RIONED (actuele samenstelling), dat op hoofdlijnen stuurt, zijn de rond de gemeentelijke watertaken relevante overheden en bedrijfsleven vertegenwoordigd. Het bestuur gaat over de sturingsvraagstukken en budgetten van het GWSW. 

Uitvoeringsorganisatie; De Uitvoeringsorganisatie van het GWSW is verantwoordelijk voor de uitvoerende taken bij het beheer, ontwikkeling en uitbreiding van de standaard. Het kernteam bestaat op dit moment uit Eric Oosterom, Matthé van Koetsveld en Marinus Vonhof. Zij worden in deelprojecten bijgestaan door de werkgroepen en inhoudelijke en ICT-experts.

Commissie voor Vaststelling van Leidraden en Handreikingen (CVLH); De CVLH (actuele samenstelling) is verantwoordelijk voor de inhoudelijke toetsing en bekrachtiging van wijzigingsvoorstellen en uitbreidingen van de standaard die naar het CCvD-D ter goedkeuring gaan.

Centraal College van Deskundigen Datastandaarden (CCvD-D); Het CCvD-D (actuele samenstelling) is een onafhankelijke commissie voor de vaststelling en autorisatie van standaarden en informatiemodellen. De CCvD-D is een gezamenlijk gremium namens het Informatiehuis Water, SIKB en Stichting RIONED. Het CCvD-D bewaakt het GWSW wijzigingsproces en versiebeheer en stelt wijzigingsvoorstellen in het GWSW formeel vast.

Strategisch overleg GWSW; Het Strategisch overleg heeft een programmerende rol en geeft een zwaarwegend advies aan de Uitvoeringsorganisatie over de strategische keuzes en programmering van het GWSW. Het Strategisch Overleg is in oprichting.

GWSW Leveranciersoverleg; In het Leveranciersoverleg spreken toeleveranciers (softwareontwikkelaars, applicatiebouwers en andere ICT-deskundigen) over de technische werking, implementatie en toepassing van het GWSW . Daar worden hun wensen voor aanpassingen en ontwikkeling geïdentificeerd en besproken. Het leveranciersoverleg kent geen vaste samenstelling en staat open voor alle relevante partijen. Aanmelding via gwsw@rioned.org.

GWSW Gebruikersoverleg; In het Gebruikersoverleg hebben gebruikers van het GWSW zitting. Het betreft de eindgebruikers van de standaard en de daarop gebaseerde informatie-uitwisseling en –benutting. De adoptie en het gebruik van het GWSW worden besproken en wensen voor uitbreiding en programmering worden geïdentificeerd. Het Gebruikersoverleg staat open voor geïnteresseerden. Aanmelding via gwsw@rioned.org.

Werkgroepen (per GWSW onderdeel); Werkgroepen houden zich bezig met het inhoudelijk voorbereiden van en adviseren over wijzigingsvoorstellen op bestaande delen van de standaard en het actief mee-ontwikkelen en testen van uitbreidingen op de standaard. Deelname aan werkgroepen is op uitnodiging van de Uitvoeringsorganisatie. Aanmelding via gwsw@rioned.org.
Per april 2018 zijn de volgende werkgroepen actief:

  • Werkgroep GWSW-Basis (Basis, Minimale Dataset, IMBOR en Rioken/Damo-AWK)
  • Werkgroep OroX
  • Werkgroep GWSW-Rib (reiniging en inspectie) 
  • Werkgroep Proeftuin RibX-gebruik bij gemeenten
  • Werkgroep GWSW-Hyd (hydraulisch modelleren)
  • Werkgroep GWSW-Maatregelen (beheermaatregelen)
  • Werkgroep GWSW-Gemalen en telemetrie
  • Werkgroep GIS-afsprakenstelsel
  • Werkgroep-in-oprichting GWSW-persleidingen
  • Werkgroep-in-oprichting GWSW-revisies

Producten


U Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE