Probleem

Soms veel water op straat
Als het regent, stroomt er water over de straat. Bij normale regen loopt dit water in principe probleemloos weg naar het riool en de bodem. Pas als het uitzonderlijk hard regent, kan de riolering de afvoer niet meer aan. Dan blijft water op straat staan. Dat water moet de goede kant op: naar open water, de bodem in, of na een tijdje alsnog het riool in. In elk geval mag het water van de straat niet in gebouwen stromen of doorgaande wegen blokkeren. Het gaat er dus om het water in goede banen te leiden. Dat kan bij hevige buien niet zonder dat we het merken. Berging en transport van water over en in de openbare ruimte zijn onvermijdelijk.

Wel of niet acceptabel?
Water op straat kan hinderlijk zijn, maar ook schade veroorzaken. In het algemeen is het acceptabel als water bij hevige buien enkele uren op straat staat. De hinder is vergelijkbaar met sneeuwval: de begaanbaarheid van de weg neemt af. Een keer water tussen de stoepen is lastig, maar kan geen kwaad. In deze situaties wegen gemeen ten (dure) maat regelen af tegen hinder en specifieke belan gen als toegankelijkheid en begaanbaarheid voor ieder een, zoals voetgangers, fietsers en ouderen. Niet-aanvaardbare vormen van water op straat zijn over het algemeen:

  • regenwater dat vanaf de straat gebouwen in loopt (materiële schade);
  • afvalwater dat in grote mate uit de riolering op straat stroomt (risico’s voor de volksgezondheid);
  • water op straat dat belangrijke verkeers aders blokkeert (belemmering voor hulpdiensten en economische schade).

De gemeente stelt vast wanneer de grens tussen hinder en schade wordt over schreden en bepaalt de maatregelen. Maar ondanks maatregelen is schade niet uit te sluiten. Het kan altijd nóg heviger regenen dan waarop de maatregelen zijn gebaseerd.

Kwetsbare locaties
Water op straat is altijd zeer plaatselijk en over het algemeen beperkt tot een straat, plein of tunnel. Ook ná het treffen van maat regelen blijven sommige locaties door hun ligging kwetsbaar voor wateroverlast. Bijvoorbeeld laaggelegen plekken, ingesloten gebiedjes of een vlak terrein onder aan een helling. Maar ook op plaatsen waar het oppervlaktewater een beperkte capaciteit heeft en de riolering het water niet goed kwijt kan. Uit modelberekeningen, hoogte kaarten en plaatselijke ervarin gen is in een gemeente na te gaan welke locaties kwetsbaar zijn. Water op straat heeft meestal een veel kleinschaliger effect dan een overstroming door een dijk doorbraak of een buiten de oevers tredende waterloop.

Hieronder ziet u een geanimeerde weergave.


KennisbankU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE