Bij preventieve handhaving zorgt de gemeente ervoor dat bewoners en bedrijven de regels naleven. Hiertoe informeert zij hen over haar beleid en de lozingsregels, inclusief de hierbij behorende verantwoordelijkheden.

Huishoudens, bedrijven of activiteiten met lozingen van huishoudelijke aard

De voorlichting beperkt zich hier vaak tot folders of webpagina’s die informatie geven over het juiste gebruik van de riolering. Bijvoorbeeld het verschil tussen gemengde en gescheiden riolen en welke stoffen de lozer wel en niet via beide rioolstelsels mag afvoeren. De twee belangrijkste stofgroepen die níét in het riool mogen, zijn:

  • Klein gevaarlijk afval, zoals oplosmiddelen, benzine en zuren. Lozing hiervan kan leiden tot stankklachten (oplosmiddelen), explosiegevaar (benzine) en aantasting (zuren).
  • Stoffen die verstopping in het riool kunnen veroorzaken, zoals vetten, oliën en vaste voorwerpen (zoals wegwerpdoekjes). Besteed speciale aandacht aan voedselvermalers, want op grond van artikel 6 van het Besluit lozing afvalwater huishoudens (Blah) mag niets uit deze apparaten in het riool terechtkomen.

Gescheiden rioolstelsel

De gemeente kan ook aandacht besteden aan lozingen van particulieren in gebieden met een gescheiden rioolstelsel. Dan moet zij de bewoners erop wijzen dat alleen hemelwater via straatkolken in het riool mag komen. Het hemelwater op straat mag niet vuil worden door bijvoorbeeld autowassen op straat of schoonmaakwerkzaamheden rondom het huis. Om hiervoor te zorgen, kan de gemeente haar inwoners voorlichten over de consequenties van die activiteiten en ze bijvoorbeeld attenderen op het gebruik van autowasstraten in de buurt. Ook kan zij bewoners wijzen op het maken van de juiste aansluitingen bij verbouwingen: geen hemelwater aansluiten op het openbare vuilwaterriool en geen afvalwater op het openbare hemelwaterstelsel. Als uw gemeente de Verordening afvoer hemel- en grondwater gebruikt, is het verstandig om ook de inhoud en betekenis hiervan te communiceren.

Bedrijven of activiteiten met bedrijfsmatige lozingen

Bij bedrijven of activiteiten met bedrijfsmatige lozingen (zowel inrichtingen als niet-inrichtingen) staat voorlichting vrijwel altijd in het teken van de uitvoering van de Wm en de daarop gebaseerde regels. Denk aan lozingsvoorschriften, bedrijfsbezoeken en bedrijfstaksgewijze acties. Voor grote bedrijfstakken kan het de moeite waard zijn een speciale folder te maken, bijvoorbeeld voor horecabedrijven, autogarages en drukkerijen. Overigens verzorgen de brancheverenigingen van grote bedrijfstakken (zoals VNO-NCW en MKB Nederland) vaak ook voorlichting.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel