De OAS (optimalisatiestudie afvalwatersysteem) “Z” is gestart in 2006 met een scenariostudie naar het vrijverval transportstelsel dat het rioolwater afvoert naar de rwzi. De OAS was een gezamenlijk project van de gemeente en het waterschap. Adviesbureau “A” voerde de studie uit en bemerkte tijdens de studie dat er geen goed beeld was van de dwa, de benodigde pompcapaciteit en het afvoerende oppervlak. Het adviesbureau adviseerde de gemeente en het waterschap te gaan meten.

Voorbereiding

Vóór het opstellen van het meetplan zijn verschillende voorbereidende stappen gezet (die ook in het meetplan staan):

 • Het adviesbureau heeft met de beschikbare gegevens een kaart van het gebied opgesteld en besproken met medewerkers van de gemeente en het waterschap. Hieruit zijn verschillende aanvullingen en wijzigingen gekomen, zoals: 
  • toevoeging of juist verwijdering van overstorten;
  • correctie van de overstortafmetingen.
 • Gemeente en waterschap gebruikten verschillende coderingen voor de gemalen en de over-storten. Er is een eenduidige codering afgesproken. Afhankelijk van de beheerder van het object is gekozen voor de code van de gemeente of het waterschap.
 • Het adviesbureau heeft het afvoerende oppervlak op basis van luchtfoto’s geïnventariseerd. Dit afvoerende oppervlak bleek groter dan oorspronkelijk aangenomen in de berekeningen.
 • Samen met de gemeente en het waterschap heeft het adviesbureau de overstorten bezocht. Naar sommige moesten ze daadwerkelijk op zoek. Vervolgens heeft het adviesbureau alle overstortputten en de gemaalkelders van de grotere gemalen ingemeten en hiervan een meetpuntenboek opgesteld.
 • Het adviesbureau heeft de capaciteit van alle waterschapsgemalen en de grootste gemeentelijke gemalen getoetst. Dit leverde afwijkingen op ten opzichte van de op papier vastgelegde capaciteit.
 • Het adviesbureau heeft de verpompte volumes per dag geanalyseerd. Hieruit kwam als voorlopig resultaat dat de gemalen na regenbuien gedurende langere tijd meer water verpompen dan verwacht.
 • Het waterschap heeft een eenvoudige test uitgevoerd met blokjes op de overstorten om vast te stellen wanneer welke overstorten hadden gewerkt.
 • Mede om de meetgegevens van het gemeentelijke gemalenbeheersysteem te kunnen exporteren, heeft de leverancier van de gemeente dit systeem aangepast. Deze aanpassing leidde tot grote problemen. Gedurende de eerste vier maanden van het meetproject was geen contact meer mogelijk tussen de gemalen en de hoofdpost. Vrijwel alle meetgegevens in die periode zijn verloren gegaan.

Leerpunt: Een voorbereiding is niet snel té uitgebreid of té grondig. Besteed ruime aandacht aan het afbakenen en in kaart brengen van het onderzoeksgebied.

De voorbereiding was al met al vrij uitgebreid en intensief. Toch bleek later in het project dat meerdere overstorten over het hoofd waren gezien. Verder bleken nog een vuilstortplaats en enkele grote drukrioolstelsels op het afvalwatersysteem aangesloten die niet waren vastgelegd. Ook het rioolmodel was niet compleet.

Meetplan

Begin 2007 heeft het adviesbureau een meetplan opgesteld. In tabel A ziet u de onderdelen van het meetplan, conform Meetplan.

Tabel A Onderdelen van het meetplan  
Onderdeel In meetplan?
Inventarisatie, basisgegevens ja, maar bevatte wel fouten
Strategie: meetdoelen en globale meetopzet ja
Beschrijving meetlocaties: praktische toets, Beschrijving meetlocaties: praktische toets, bestaande apparatuur, meetpuntenboek geen toets bestaande apparatuur beschreven in meetplan, is wel uitgevoerd
Te maken keuzes voor meetapparatuur en telemetrie ja
Gegevensbeheer, validatie, analyse ja
Projectorganisatie meetproject tijdens realisatie, operationele fase en afronding nee (“hierover worden nadere afspraken gemaakt”)
Kostenraming + dekking alle fasen meetproject  nee, alleen investeringskosten meetpunten
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel