De belangstelling van het stedelijk waterbeheer voor groene daken neemt toe. Dit komt vooral door de recente ervaringen met extreme buienen de groeiende aandacht voor klimaatadaptatie. Waterbeheerders willen particulieren actiever betrekken bij de verwerking van regenwater op hun eigen perceel. De indruk bestaat dat groene daken in dit kader voordelen hebben ten opzichte van gewone platte (zwarte) daken of (rode) pannendaken. Maar in hoeverre is dat zo? Deze publicatie geeft inzicht in de effecten van groene daken op het stedelijk waterbeheer.

Onderzoek en ontwikkeling
De huidige kennis over groene daken is voornamelijk gebaseerd op onderzoeken en publicaties uit het buitenland. Deze onderzoeken hebben sterk uiteenlopende onderwerpen, zoals constructieve veiligheid, hydrologie, isolerende werking of biodiversiteit. De resultaten hiervan zijn niet onverkort geldig voor de eigen situatie, door verschillen in doelen, dakopbouw, meetopzet, meetperioden of klimaat. De laatste jaren krijgt de hydrologische werking van groene daken meer aandacht. In publicaties en productinformatie wordt hierover veel beweerd. Bijvoorbeeld dat 50 tot 90% van de totale neerslag op een groen dak niet tot afstroming komt. Maar dergelijke informatie is te beperkt onderbouwd om de aanleg van groene daken om hydrologische redenen te stimuleren. Daarvoor is meer relevante productinformatie nodig over de werking ervan.

De rol van het water in de huidige generatie groene daken is vooral gericht op functie voor de dakvegetatie en niet op de effecten voor de waterhuishouding. Daarom zijn onderzoek en ontwikkeling van nieuwe concepten en innovatieve daksystemen nodig, zoals bij het experimentendak op het gebouw van het NIOO-KNAW in Wageningen. Deze publicatie is samengesteld op basis van een grondig literatuuronderzoek, met een grote bijdrage van een groep deskundigen.
 
Waterhuishouding
De interesse van de regionale en stedelijke waterbeheerders is vooral gericht op de rol van groene daken in het verwerken van extreme buien, in het kader van de wateropgave. Veel gemeenten en waterschappen overwegen het geven van subsidie voor de aanleg van groene daken. De modelstudie van het hydrologisch functioneren laat zien dat groene daken in ieder geval geschikt zijn voor het reduceren van de jaarlijkse afvoer van regenwater naar een rwzi. Voor het verwerken van extreme buien moeten daken specifiek gedimensioneerd worden op een substantiële waterberging en een effectieve regulering van de dakafvoer. Met weinig ‘groene’ berging is het mogelijk om veel water te verdampen. Een forse blauwe waterberging is nodig om extreme buien op te vangen. Deze publicatie helpt bij keuzes in het ontwerp, aanleg en beheer vangroene daken  en eventuele alternatieven, om de beoogde effecten op de waterhuishouding te kunnen realiseren. De publicatie richt zich daarbij op groene daken die professioneel zijn aangelegd en voldoen aan algemeen aanvaarde richtlijnen voor de technische opbouw en details van groene daken.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel