Indicator Definitie Omschrijving Aspect          

Verspreiding 

Ongecontroleerde verspreiding van milieubelastende stoffen.


 
De ongecontroleerde verspreiding van verontreinigende stoffen levert een risico op voor de menselijke gezondheid of ecosystemen.


De mate en het soort verontreiniging bepalen de ernst van verspreiding wat betreft snelheid en accumulatie in bodem, water, waterbodem en organismen in relatie tot de genomen beheermaatregelen. De verspreiding in de bodem zal in het algemeen langzamer zijn dan in water. 
Metalen
Zuurstof/ Ammonium
Nutriënten
Micro's 
Bacteriën/ Virussen
Olie/ PAK'S
 
Verspilling


 
Onnodige aanwending van grondstoffen, energie en ruimte (onnodig betekent dat als het met minder kan dit de voorkeur heeft).

 
Verspilling heeft betrekking op het efficiente gebruik van grondstoffen, energie en ruimte.

Wat efficient gebruik is, hangt sterk af van beschikbare en betaalbare alternatieve; het ALARA-beginsel (Als Low As Reasonable Achievable) geldt voor de meeste milieu maatregelen; Europees beleid neigt naar BAT (Best Available Technique).
Grondstof 
Energie
Ruimte
 
Verstoring

 
Nadelige beïnvloeding van de leefomgeving.
 
Verstoring heeft betrekking op bedreigingen die de kwaliteit van de directe leefomgeving van burgers bedreigen. Onder dit thema vallen geluid- en geurhinder, externe veiligheidsrisico' s zijn met name bedreiging van de volksgezondheid, de kans op wateroverlast en bedreiging van flora en fauna, ofwel het ecosysteem in een bredere context van belang. Geluid/ Geur
Gezondheid/ Ecosysteem
Veiligheid/ Wateroverlast
 
Verdroging 
Nadelige beïnvloeding van de oorspronkelijke hydrologische situatie.

 
In Nederland treedt verdroging op door een daling van de grondwaterstand of door een verandering van de waterkwaliteit door het inlaten van gebiedsvreemd water.

De hydrologische typering bepaalt of het bijvoorbeeld zinvol is voorrang te geven aan de infiltratie van regenwater. Oplossingen die hieraan voorbij gaan scoren slechter op verdroging.
Eigen situatie
Omgeving
 
Verwijdering 
Gecontroleerde preventie en verwijdering van afvalstoffen.


Verwijdering omvat preventie (het voorkomen van het ontstaan van afval en het verbeteren van de kwaliteit van afval) en de verwijdering van afvalstoffen.

Criterium voor verwijderig is de mate waarin verontreinigingen uit het regenwater in de vorm van slib, filtermateriaal, grond, maaisel worden verwerkt overeenkomstig de verwijderingsladder van Larsink/ Wet-milieubeheer:

 

  1. Preventie (1e kwalitatief, 2e kwalitatief)
  2. Hergebruik (1e producthergebruik, materiaal hergebruik, toepassing als brandstof)
  3. Definitieve verwijdering (1e verbranden, 2e storten)
Afvalstoffen sloop/ vervanging
 
Afvalstoffen proces
 

Tabel A Indicatoren milieuprestatie

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel