Voor het omgaan met waterkwaliteit in een OAS zijn de volgende overwegingen van belang:
  • Tussen de partijen moet overeenstemming zijn over de beoogde waterkwaliteit. Dit kan een iteratief proces zijn, omdat de keuze voor het te bereiken doel mede afhankelijk is van de daarvoor benodigde inspanningen en kosten.
  • Inzichten en lokale kennis zijn belangrijk bij het inschatten van mogelijke waterkwaliteitsknelpunten. Berekeningen aan riolering, rwzi en waterkwaliteit zijn nog te onnauwkeurig om alleen op basis daarvan de benodigde waterkwaliteitsmaatregelen te bepalen.
  • Het effect van emissiereducerende maatregelen is nog niet goed te voorspellen.
  • Het effect van maatregelen voor het afvalwatersysteem op de waterkwaliteit is mede afhankelijk van andere vervuilingsbronnen (zoals de landbouw).
  • Bij verbetering van de waterkwaliteit gaat het om het effect van emissies. Dat betekent redeneren vanuit het watersysteem en niet alleen denken in termen van toelaatbare emissies.
  • De invloed van rioleringsemissies op de waterkwaliteit is meestal beperkt tot het lokale water­systeem. Dan is een toetsing van verder af gelegen wateren niet aan de orde.
  • Voor een KRW-waterlichaam als geheel zijn emissies uit de riolering meestal van ondergeschikt belang bij de waterkwaliteitstoetsing op prioritaire stoffen.
  • Een pragmatische aanpak is om eerst maatregelen te treffen die bijdragen aan verbetering van de waterkwaliteit en waarvan de betrokken partijen het vertrouwen hebben dat deze later niet tot spijt leiden. Als dan nog steeds verbetering nodig is, is uitvoering van een volgende set maat­regelen mogelijk. In één keer het maatregelenpakket vaststellen dat op optimale wijze de beoogde waterkwaliteit bereikt, is vaak een illusie.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel