Voor de vakwereld, het publiek en de politiek

Laatst geac­tu­aliseerd 01 januari 2021

Stichting RIONED stimuleert de zorg voor de riolering en water in de stad in Nederland. Zij is het platform waarin overheden, het bedrijfsleven en onderwijs samenwerken. Eén van haar taken is het informeren van het algemeen publiek over riolering en stedelijk waterbeheer.

Strategienota 2021-2023

De titel van onze Strategienota 2021-2023 ‘Gezamenlijkheid, belang, basiskennis’ drukt de kracht en kerndoelen van Stichting RIONED uit. In de nota beschrijven we de ontwikkelingen in het vakgebied, de behoeften van professionals en daaruit voortvloeiend onze opgaven en ambities. U leest wat we per jaar willen bereiken en hoe we dat gaan doen.

Voor de vakwereld

Wilt u uw kennis stedelijk waterbeheer en riolering opfrissen? Stichting RIONED voorziet de vakwereld van kennis.

Producten voor de vakwereld

  • Kennisbank Stedelijk Water: alle algemeen geaccepteerde kennis op het gebied van techniek, beleid, regelgeving en financiering. De Leidraad riolering is hier in opgenomen.
  • Het nut van stedelijk waterbeheer: landelijk onderzoek naar de toestand van de riolering in Nederland.
  • RIONEDdag: de jaarlijkse ontmoeting van de rioleringswereld met beleidsontwikkelingen, praktijkervaringen en actualiteiten.
  • Webinars en studiedagen.
  • Onderzoek met als hoofdthema's: systeemkeuze, functioneren van het rioolstelsel en beheer van de rioleringsobjecten.
  • Stevige inzet op uniforme uitwisseling van gegevens door standaardisatie (Gegevenswoordenboek Stedelijk Water) en het ontwikkelen van ondersteunende tools.
  • Normen en richtlijnen: RIONED levert inbreng bij het opstellen van normen door NEN.

Informatie voor publiek en politiek

  • Stichting RIONED zorgt ervoor dat het brede publiek de juiste informatie krijgt. Bestuurders kunnen hun inwoners informeren met landelijke campagnes bijvoorbeeld met de campagne 'Niet in het riool' voor goed rioolgebruik!
  • De riolering is een basisvoorziening voor de volksgezondheid en zorgt voor droge voeten. Bekijk de uitgebreide publieksinformatie op de speciale website www.riool.info. Ook heeft RIONED verschillende brochures over de riolering.
  • Voor raadsleden is er een speciale site over de bestuurlijke keuzes op gebied van stedelijk waterbeheer: www.rioolenraad.nl.