Het Systeemoverzicht Stedelijk Water (SSW) bestaat in principe uit vier verschillende inhoudelijke delen:

  1. Beschrijving van het stedelijk watersysteem (in het plangebied, zie Afbakening).
  2. Beschrijving van het functioneren van het stedelijk watersysteem.
  3. Evaluatie van het functioneren van het stedelijk watersysteem.
  4. Maatregelen (waar nodig).

De eerste drie delen moet u altijd uitwerken, het vierde alleen als het systeem niet voldoet aan de gestelde eisen en dus maatregelen nodig zijn. Elk deel omvat in principe alle gemeentelijke zorgplichten (afval-, hemel- en grondwater) en de voorzieningen om deze zorgplichten in te vullen.

Inhoud deel I. Beschrijving stedelijk watersysteem

In dit deel beschrijft u alle afvalwaterstelsels, gemengde rioolstelsels en hemelwaterstelsels (met bijbehorende voorzieningen en objecten), grondwatervoorzieningen en bergings- en infiltratievoorzieningen voor hemelwater in de openbare ruimte van het plangebied. U beschrijft van elk (deel)systeem de structuur en de geometrie. Daarbij speelt (digitaal) kaartmateriaal een centrale rol. Meer informatie vindt u bij Deel I. Beschrijving stedelijk watersysteem.

Inhoud deel II. Beschrijving functioneren stedelijk watersysteem

In dit deel beschrijft u hoe het stedelijk watersysteem (inclusief de bovengrond) in theorie hydraulisch en milieutechnisch functioneert . Hiervoor gebruikt u rekenmodellen . Daarnaast beschrijft u hoe het systeem in de praktijk functioneert. Dit doet u onder meer op basis van hydraulische metingen, meldingen en klachten (bijvoorbeeld over stank en wateroverlast) en inspectie en ander onderzoek. Meer informatie vindt u bij Deel II. Beschrijving functioneren stedelijk watersysteem

Inhoud deel III. Evaluatie functioneren stedelijk watersysteem

In het GRP staan de ambities en beschermingsniveaus  die de gemeente nastreeft en de criteria waaraan het stedelijk watersysteem moet voldoen. In het SSW toetst u of het systeem met de huidige stelsels en voorzieningen aan deze criteria voldoet (op basis van modelsimulaties , metingen, meldingen en inspectie en ander onderzoek) of kan voldoen (op basis van modelberekeningen). Elke gemeente heeft dus haar eigen criteria. U kunt denken aan toetsingscriteria op de volgende aspecten:

  • Hydraulisch functioneren van rioolstelsels (gescheiden/gemengd, drukriolering) bij droog weer en bij een maatgevende bui.
  • Hydraulisch functioneren van het stedelijk gebied – inclusief de openbare ruimte – bij extreme neerslag . U evalueert daarbij alle systeemonderdelen van ‘dakgoot tot sloot’ op basis van modellen en meldingen.
  • Milieutechnisch functioneren van gemengde rioolstelsels (emissies via overstorten en randvoorzieningen) en milieutechnisch functioneren van hemelwaterstelsels (bij hemelwateruitlaten spelen foutaansluitingen een grote rol).
  • De waterbalans van het stedelijk gebied, ofwel de aard en omvang van de rioolvreemdwaterproblematiek.
  • Het hydraulisch functioneren van de bodem en grondwatervoorzieningen bij hoge grondwaterstanden en droogte. 
  • H2S-problematiek (stank en aantasting) op basis van meldingen, inspecties en eventueel modelberekeningen.

Meer informatie vindt u bij Deel III. Evaluatie functioneren stedelijk watersysteem.

Verschil tussen deel II en deel III

Deel II en deel III zijn bewust aparte delen. Het huidige functioneren is vooral voor u als stedelijk waterbeheerder zeer nuttig (interne kennisborging). Voor overleg met ‘externe’ partijen (zoals rwzi-, weg- en groenbeheerders) is met name de evaluatie van dit functioneren relevant. Deel II beschrijft u vanuit de voorzieningen, deel III is een evaluatie vanuit de gemeentelijk zorgplichten voor afval-, hemel- en grondwater.

Inhoud deel IV. Maatregelen

Het vierde deel is alleen nodig als in deel III blijkt dat het systeem niet aan de toetsingscriteria voldoet of als de omgeving van de voorzieningen sterk verandert, bijvoorbeeld door uit- of inbreidingen. Dan verkent u in dit laatste deel van het SSW mogelijke maatregelen . Hierbij ligt de nadruk op (schets)ontwerp en dimensionering, waar nodig ondersteund met modelberekeningen. Een uitwerking van het ontwerp hoort niet thuis in het SSW. Meer informatie vindt u bij Deel IV. Maatregelen

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel