Om de doelmatigheid van het functioneren van het afvalwatersysteem te verhogen, voeren ge­meen­ten en waterschappen samen OAS-trajecten (Optimalisatie AfvalwaterSysteem) uit. In een OAS-traject streven zij ernaar om gezamenlijk gedragen doelen voor emissies en waterkwaliteit tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten te realiseren.

Naast winst (voor het milieu en in maatschappelijke kosten) levert een OAS meer inzicht in het functioneren van het afvalwatersysteem op. Daarmee zijn ook na de OAS beter onderbouwde keuzes te maken voor specifieke detailmaatregelen, bij herinrichting en bij uitbreiding van delen van het afvalwatersysteem.

Deze module gaat over het op elkaar afstemmen van de verschillende onderdelen/deelsystemen van het afvalwatersysteem. Om door de bomen het bos te blijven zien en met elkaar resultaat te kunnen bereiken is een aanpak van grof naar fijn nodig: samen de onderdelen op elkaar afstemmen - alleen waar nodig verder inzoomen - na afloop de details per deelsysteem (ieder voor zich) uitwerken.

Een goede balans tussen hoofdlijnen en details is ook van belang bij het maken van (financiële) af­spraken. Doordat niet alles gekwantificeerd en geobjectiveerd kan worden is het maken van afspra­ken meer gebaat bij onderling vertrouwen en focus op het uiteindelijke voordeel voor de burger dan op een uitwerking tot in het kleinste detail.

Hoe een OAS uit te voeren en tot afspraken te komen is niet tot in detail te beschrijven. Het afval­watersysteem, de historie en de partijen zijn telkens anders en maken elke OAS uniek. Deze module is daarom naast een algemene beschrijving van het OAS-traject en wat daar bij komt kijken geïllustreerd met een groot aantal voorbeelden, valkuilen en dilemma’s. Deze dienen ter inspiratie en als hulp bij het maken van keuzes die zich in elke OAS aandienen.

Deze module richt zich op de deelnemers aan een OAS-traject:

  • rioleringsbeheerders;
  • transportsysteembeheerders;
  • rwzi-beheerders;
  • beheerders van de ontvangende oppervlaktewateren.
Dit gedeelte in de kennisbank biedt betrokkenen handvatten om samen tot een goed OAS-resultaat te komen.
Daarbij komen zowel het te doorlopen proces als inhoudelijke aspecten aan de orde.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel