Voor kwalitatief goed inspectiewerk moet u vooraf eisen stellen aan het eindproduct. Deze eisen hangen samen met het inspectiedoel. De eisen neemt u op in een werkomschrijving, programma van eisen of bestek. Bij reinigings- en inspectiewerk in kleinere gemeenten of bij kleine werkomvang is het opstellen van een bestek vaak niet noodzakelijk. Het is gewenst om contractvormen te kiezen die zo goed mogelijk passen bij de aard en omvang van het werk.

De eisen bestaan uit:

 • Een beschrijving van het uit te voeren werk.
 • Een beschrijving van uitvoeringsaspecten die de kwaliteit van de inspectieresultaten beïnvloeden.
 • Een afkeuringprocedure: de vereiste nauwkeurigheid bij de codering van waarnemingen. Hoeveel afwijkingen van coderingen of gemiste codes zijn maximaal toelaatbaar? Tabel A geeft een voorbeeld.
 • Een controlespecificatie. Bijvoorbeeld: u neemt eerst een steekproef van een voorgeschreven aantal strengen. Bij meer afwijkingen dan vastgelegd in het bestek, controleert u alle geïnspecteerde strengen.

 

              Figuur A Voorbeeld afkeuringsprocedure in bestek

 

Een inspectieproject is gebaseerd op het inspectieprogramma. Een project omvat bijvoorbeeld de visuele inspectie van een duidelijk afgebakend gebied (wijk) en bij voorkeur een aaneengesloten verzameling van rioolstrengen. Daarbij moet u precies aangeven wat u geïnspecteerd wilt hebben. Het is niet voldoende te verwijzen naar NEN 3399 en NEN-EN 13508-2. Deze normen gaan alleen in op de manier van coderen van waarnemingen. Daarom moet u exact aangeven welke objecten u wilt laten inspecteren, zoals:

 • riolen (naar plaats, lengte en diameter);
 • aansluitingen: huis en/of kolk;
 • putten;
 • bijzondere objecten, zoals: overstorten, randvoorzieningen en rioolgemalen;
 • kolken en (lijn)goten;
 • infiltratievoorzieningen;
 • voorzieningen voor afvalwaterinzameling en transport op maaiveld en voorzieningen zoals afsluiters, ontluchters, kathodische bescherming, etc.

Bij algemene inspecties is een inspectie van de riolen en putten vaak voldoende. Bij specifieke inspecties geeft u de precieze objecten aan. U kunt de verzameling van te inspecteren objecten precies specificeren in een GWSW.RibX startbestand.

Overige eisen
Het programma van eisen, de uitvoeringswijze en het eindresultaat moeten voldoen aan NEN 3398, NEN EN 13508-2 en NEN 3399. Naast de omschrijving van de objecten en de locatie bevat het programma van eisen informatie over:

 • de putten en putnummering (eenduidigheid) en informatie over kolken en bijzondere voorzieningen;
 • afstemming met geautomatiseerd rioleringsbeheer met betrekking tot het bestandsformaat (conform NEN 3399 is dit standaard het GWSW.RibX) en GIS-informatie;
 • het functioneren van het rioolstelsel tijdens reiniging en inspectie;
 • te treffen verkeersmaatregelen;
 • de uitvoeringsomstandigheden (bereikbaarheid, toegankelijkheid riolen (bijvoorbeeld vol water), veiligheids- en gezondheidseisen);
 • de eisen waaraan de inspecteur moet voldoen (in bezit van diploma ‘Visuele inspectie Riolering voor inspecteurs’);
 • ‘wat te doen’ als de inspectie moet worden afgebroken door weeromslag, onverwachte obstakels of instorting, damp, gevaarlijke gassen en explosiegevaar of gladheid op maaiveld;
 • ‘wat te doen’ als bij putfoto-inspectie foto’s zijn mislukt of het afgesproken aantal niet is gehaald;
 • de communicatie met bewoners (berichtgeving, start werk, beperkingen gebruik riolering, mogelijke overlast);
 • de planning en doorlooptijd;
 • de kwaliteitscontrole van het resultaat;
 • de afkeuringsnormen (o.a. de kwaliteit van het beeldmateriaal);
 • de verrekening van meer- of minder werk;
 • de methodiek en vorm van rapportage;
 • wilt u dat de inspecteur naast registratie ook classificatie van de waarnemingen doen, of wilt u als beheerder zelf classificeren?;
 • het beeldmateriaal en te benutten viewer.

Ook is het nodig aan te geven dat de aannemer melding maakt van gevaarlijke situaties die hij tijdens de inspectie aantreft.

Het verdient aanbeveling om inspectie en reiniging op basis van een RAW bestek aan te besteden. Er zijn daarbij verschillende aanbestedingsvormen mogelijk. Meer informatie over aanbesteden vindt in de “Handleiding voor inkopers” die u kunt vinden op www.pianoo.nl, de site van het expertisecentrum voor aanbestedingen Pianoo. Hierop staat ook informatie over aanbesteden op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI).

In het hoofdstuk “Leidingwerk” van de RAW-Standaard vindt u voorschriften voor de uitvoering van inspectie en rioolreiniging, de risicoverdeling tussen opdrachtgever en aannemer, afkeuringsnormen en informatie-uitwisseling. In Rioolreiniging vindt u richtlijnen om projecten voor rioolreiniging (en inspectie) verantwoord in de markt te zetten en welke informatie u als beheerder moet verschaffen.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel