Een rioolgemaal is een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) die nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. Voor de oprichting of verandering hiervan geldt een meldingsplicht. Inrichtingen waarbij sprake is van "het doorvoeren, bufferen of keren van rioolwater", vallen in principe onder het Activiteitenbesluit en zijn ook meldingsplichtig. Op basis van artikel 3.16 Activiteitenbesluit moet het Rijk (bij ministeriële regeling) maatregelen voorschrijven om geurhinder te voorkomen of beperken. Dit is gebeurd in de artikelen 3.15 en 3.16 van de Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer.

Meldingsprocedure

Degene die een rioolgemaal wil oprichten, moet dit ten minste vier weken vóór de oprichting melden aan burgemeester & wethouders (B&W) van de gemeente waarin het rioolgemaal geheel of in hoofdzaak zal liggen (het bevoegd gezag). Deze meldingsplicht geldt ook voor uitbreiding of verandering van een rioolgemaal en voor verandering van de werking daarvan, tenzij de uitbreiding of verandering niet afwijkt van de bij een eerdere melding verstrekte gegevens. Het Activiteitenbesluit (art. 1.10 lid 3) zegt ook welke gegevens de oprichter bij een melding moet verstrekken. B&W zijn niet verplicht op de melding te reageren, maar doen dat vaak wel, bijvoorbeeld met een acceptatie- of ontvangstbevestiging. B&W moeten de melding mededelen in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen (art. 8.41 lid 4 Wm).

Maatwerkvoorschriften en rechtsbescherming

B&W mogen nagaan of het rioolgemaal voldoet of kan voldoen aan de in het Activiteitenbesluit gestelde regels, zoals regels voor afvalstoffen, bodembescherming, stankbestrijding en geluids- en trillingshinder. B&W kunnen maatwerkvoorschriften stellen, dit staat bij het desbetreffende voorschrift aangegeven of kan op basis van de zorgplicht van het Activiteitenbesluit, voor aspecten die uitputtend zijn geregeld in de voorschriften van dat besluit. Dit betekent dat B&W een verdere invulling aan deze voorschriften kunnen geven of afwijkende eisen kunnen stellen, die strenger of minder streng zijn. Hiertegen kan de oprichter en (als het minder strenge voorschriften zijn) ook een andere belanghebbende bij B&W bezwaar maken en daarna beroep instellen bij de rechter. Tegen de reactie op een melding staat geen rechtsbescherming open.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel