Een bijzonder onderzoeksdoel is de opleveringscontrole. Een opleveringscontrole van nieuwe riolen en putten omvat meer dan een visuele inspectie met een rijdende tv-camera. De opleveringscontrole moet u in het bestek omschrijven (zie ook Maatstaven bij oplevering). Controleer op:
 • De juiste ligging. De revisiegegevens (zoals diepteligging van de riolen en de x-, y-, en z-coördinaten van putten) en de uitkomsten uit de gevalideerde hellingshoekmeting geven de feitelijke toestand aan.
 • Het verhang van de riolen gemeten volgens een gevalideerde hellingshoekmeting geeft een indicatie van de feitelijke toestand. Gegevens van hellingshoekmetingen moet u altijd in combinatie met het beeldmateriaal beoordelen op afwijkingen. Validatie van hellingshoekmetingen omvat onder meer:
  • de inzet van gekalibreerde meetapparatuur;
  • het vaststellen van exacte begin- en eindwaarden van de hoogteligging van het riool;
  • het vaststellen of obstakels de metingen hebben beïnvloed;
  • inzicht in de wijze waarop de inspecteur meetdata verwerkt (sluitfout in de meting en snelheid waarmee de camera is teruggetrokken). Bij grote afwijkingen kunt u vanaf de andere zijde opnieuw laten meten.
 • Deze gegevens vergelijkt u met de ontwerpwaarden. Als de afwijking te groot is, kunt u besluiten de riolen opnieuw aan te leggen of onder voorwaarden te accepteren.
 • Infiltratie van grondwater. Deze controle is pas mogelijk na aanvulling van de sleuf en nadat het grondwaterpeil zich heeft hersteld.
 • Exfiltratie. Hierbij wordt de riolering een bepaalde tijd gevuld, waarbij de afname van de vulling als functie van de tijd wordt gemeten. Hiervoor moet een beproevingsmethode in het bestek staan.
 • Constructie en afstroming. Hierbij legt een rijdende tv-camera de feitelijke toestand vast. Als het riool voor personen veilig toegankelijk is, heeft persoonsinspectie de voorkeur.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel