Opinie Hugo Gastkemper

Van het Groene naar het Blauwe Hart

Publicatiedatum 26 mei 2020
Opinie - Hugo Gastkemper

Maak het Groene Hart veel blauwer. Dan nemen we niet alleen maatregelen tégen iets, maar ook vóór.

Bij het tegengaan van klimaatverandering en verzuring beperken we ons vaak tot maatregelen die ervaren worden als inleveren op onze manier van leven. Het is inderdaad de vraag of we er komen zonder onszelf beperkingen op te leggen. Ik daag mijzelf uit om juist veranderingen te bedenken die we graag willen, omdat ze per saldo beter en meer voorzien in onze behoeften.

Kansen zie ik voor het Groene Hart. Dat gebied kent een heel palet aan problemen. Het verzakt en produceert een forse broeikasbijdrage door CO2 en methaan uit veenafbraak en koeienmest, de veehouderij is er economisch zwak, het gras met koeien lijkt op natuur maar is arm aan biodiversiteit, de waterschappen houden de polders steeds moeizamer droog, er is veel zoet water nodig tegen verzilting, paalrot bedreigt woningen en de slappe bodem is lastig voor bewoning.

Laten we aan de slag gaan om van groen blauw te maken: zet veenweidegebieden onder water. Dat klinkt als vloeken in de kerk, maar het heeft grote voordelen. Het inklinken stopt en langzaam zal zich nieuw veen gaan vormen. Methaanuitstoot en veenoxidatie (CO2) zijn verleden tijd. De landbouw vormt zich om naar het produceren van plantaardige eiwitten die hard nodig zijn als vleesvervangers, bijvoorbeeld uit wieren of algen, of naar nieuwe teelten, zoals veenbessen of kweekvis.

Deze natte of paludi-landbouw kan zorgen voor een veelheid aan producten. In de Krimpenerwaard loopt al de Pilot natte teelten veenweiden. Ook Waternet heeft een proefproject. Het verlies aan open landschap wordt meer dan gecompenseerd door natuurontwikkeling met de allure van het Naardermeer of het Hollandse plassengebied. Deze natuur wordt door veel mensen aantoonbaar zeer gewaardeerd en is veel soortenrijker. De mogelijkheden voor natte recreatie nemen ook toe. Last but not least gaat de bouw van een groot aantal drijvende woningen tegemoetkomen aan de nijpende woningbehoefte op locaties die natuur en de nabijheid van bestaande werkgebieden combineren. Deze woningbouw kan ook een deel van de transformatie bekostigen.

Het zal wennen zijn, maar het Blauwe Hart levert meer winnaars op dan verliezers.

Hugo Gastkemper

Reageren? Graag! Via LinkedIne-mail of telefoon: 0318 – 631 111.

Alle opinies