Open goten voeren regenwater bovengronds af naar een voorziening. De goten zijn gemaakt van prefab (beton) elementen.

Werking
Het water stroomt onder vrijverval af naar de voorziening.

Ontwerp
De maximale afstand waarover de afvoergoten het regenwater kunnen transporteren is afhankelijk van de afmetingen van de goot, het afvoerende oppervlak en het verhang van de goot. In de praktijk zijn transportafstanden haalbaar van circa 50 tot 150 meter. Bij het ontwerp dient u rekening te houden met het feit dat het water in een goot moeilijk scherpe bochten kan nemen. Een haakse bocht moet u dan ook bijvoorbeeld in twee 45-graden bochten opsplitsen, of met een bochtstraal van minimaal twee meter uitvoeren. Kruisingen van goten en wegen, haaks op de rijrichting, moet u zoveel mogelijk vermijden. Voor voetgangers is het oversteken van een relatief diepe goot -al dan niet gevuld met water- lastig, voor (brom)fietsers en motorrijders kan het zelfs gevaarlijk zijn. Wanneer kruisingen onvermijdelijk zijn, moet u voorkomen dat overlast of gevaar voor verkeersdeelnemers optreedt. Indien mogelijk kunt u het water ondergronds, via een leiding of overdekte goot, laten afvoeren. Een alternatief is het water over een groter oppervlakte laten stromen, waardoor de dikte van de waterlaag afneemt. Als deze maatregelen niet mogelijk zijn, kunt u maatregelen nemen om de snelheid van het verkeer af te remmen. In verband met de begaanbaarheid van de goot mag deze niet te diep zijn in verhouding tot de breedte. Rondstraten heeft in verband met de begaanbaarheid de voorkeur boven het verspringen van de stenen. Bij een breedte van 0,5 - 1,0 m is een maximale diepte van respectievelijk 0,03 - 0,07 meter vanuit oogpunt van begaanbaarheid nog acceptabel.
Voor het ontwerp van de afvoergoten kunt u de volgende uitgangspunten hanteren:

  • om een goede afvoer te verkrijgen is een minimaal verhang van 3‰ gewenst. Bij zettingsgevoelige grond is 5‰ gewenst;
  • de wegen hebben een dwarsverhang naar de goot van minimaal 1% en bij voorkeur 2%;
  • water op straat, te bepalen voor twee situaties:
  1. aangeven met welke frequentie de goot gemiddeld overstroomt;
  2. aangeven wat de breedte van de waterspiegel op het straatoppervlak is bij overstromen van de goot bij ontwerpbuien met een (aantal) nader vast te stellen herhalingstijd(en).

De hydraulische capaciteit van goten kunt u berekenen met de formule van Manning of Chézy.

Beheer
Goten dient u vrij van vuil en onkruid te houden om de afstroming te waarborgen. Te diepe goten kunnen het reinigen bemoeilijken.

Overig
Vooral de brandgangen en aanliggende tuinen verdienen nadere aandacht. De brandgangen en tuinen zullen na verloop van tijd ten gevolge van zettingen zakken. Dit geldt ook voor de wegen. Soms besluit de gemeente de wegen echter na verloop van tijd op te hogen. Als de gemeente de brandgangen niet gelijktijdig met de wegen, of helemaal niet, ophoogt, kunnen problemen ontstaan met oppervlakkige afvoer van afgekoppeld water naar de infiltratievoorziening.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel