Hoe eerder in het ro-proces de gemeente grondwater als beoordelingsaspect op de agenda zet, hoe meer kansen er zijn om grondwaterproblemen (in latere fasen) te voorkomen. Het liefst al meteen in de ontwerpfase. De beïnvloedingsmogelijkheden nemen immers af naarmate het proces vordert. Daarbij is het van belang dat de ro-partijen en de waterbeheerder meteen goed samenwerken. Besteed dus ook aandacht aan kennis- en relatiemanagement.

Grondwaterelementen in de ontwerpfase

In relatie tot grondwater moeten in de ontwerpfase in elk geval de volgende elementen aan bod komen:

  • Het bestaande en al voorzienbare toekomstige grondwatergebruik, bijvoorbeeld waterwinningen, industriële winningen en bodemenergie.
  • Het huidige peilbesluit, voor zover aanwezig (na te gaan bij de waterbeheerder).
  • De bodemgesteldheid.
  • De aanwezige grondwaterbeschermingsgebieden en de te beschermen grondwaterkwaliteit (na te gaan bij de provincie).
  • De effecten van (te voorziene/voorgenomen) ruimtelijke ingrepen en ontwikkelingen voor het grondwatersysteem (kwaliteit en kwantiteit). Hierbij gaat het om zaken als de locatiekeuze bij nieuwbouwprojecten, de wijze van het bouwrijp maken van gronden, de manier van bouwen (ontwerp en aanleg), aspecten van beheer en onderhoud, en zeker ook de financieringswijze (exploitatie).
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel