Promotie: relatie rioolonderhoud en water op straat

Laatst geac­tu­aliseerd 23 augustus 2019

Het promotieonderzoek van Marco van Bijnen laat zien dat achterstallig rioolonderhoud de kans op water op straat kan verdubbelen, met als gevolg een groter risico op contact met afvalwater.

Promovendus Marco van Bijnen ontwikkelde aan de TU Delft een methodiek om het rioolonderhoud te optimaliseren. Marco legde een relatie tussen de afgenomen capaciteit van objecten en de gevolgen daarvan voor het functioneren van het rioolstelsel als geheel. Achterstallig onderhoud blijkt de kans op water op straat te kunnen verhogen van eens per twee jaar naar eens per jaar. Dit vergroot ook het risico op contact met afvalwater. In de Nederlandse samenvatting van het proefschrift De invloed van rioleringsonderhoud op droge voeten en volksgezondheid (2019-18) leest u de opzet, conclusies en aanbevelingen.

Onderzoek naar invloed rioolonderhoud op afvoercapaciteit stelsel

De afvoercapaciteit van rioolstelsels beoordeelt u met een modelberekening. Het is nog niet gebruikelijk om daarbij rekening te houden met de invloed van de actuele onderhoudstoestand van het stelsel. Maar aanwezige wortelschermen of sedimentafzettingen beïnvloeden natuurlijk wel de afvoercapaciteit en daarmee de frequentie van water op straat. Marco van Bijnen onderzocht hoe groot die invloed is in zijn promotieonderzoek binnen het Kennisprogramma Urban Drainage. 

Methodiek om rioolonderhoud te optimaliseren

Centrale vraag in het onderzoek was: wat is de relatie tussen de onderhoudstoestand van afzonderlijke objecten (buizen en putten) en het hydraulisch functioneren van het rioolstelsel als geheel? Marco ontwikkelde een methodiek om de effecten van de onderhoudstoestand op het functioneren van stedelijke afvalwatersystemen te evalueren en paste deze methodiek toe op rioolstelsels in Tuindorp (een wijk in de gemeente Utrecht) en Loenen.

Onderzoeksresultaten en aanbeveling

Het onderzoek laat zien dat met het gangbare beheer het functioneren van rioolstelsels in de praktijk fors kan achterblijven bij het theoretisch functioneren. De veiligheid voor water op straat ligt in het ontwerp normaliter op een herhalingstijd van 2 jaar, maar door achterstallig onderhoud kan deze in de praktijk verschuiven naar 1 jaar. Een belangrijk gevolg hiervan is dat het risico op contact met rioolwater in de praktijk groter is dan gedacht. Een aanbeveling is dan ook om met risicogestuurd beheer de nadruk meer op risico’s en prestaties te leggen dan op kostenbesparing.

Het Kennisprogramma Urban Drainage is een meerjarig onderzoeksprogramma, gefinancierd door de afvalwatersector. Het levert wetenschappelijke kennis voor belangrijke vraagstukken én wetenschappelijk geschoolde vakkrachten voor het stedelijk waterbeheer. Marco van Bijnen is de vijfde die binnen dit kennisprogramma met succes een promotieonderzoek heeft afgerond.

Samenvatting en proefschrift

In de samenvatting van het proefschrift De invloed van rioleringsonderhoud op droge voeten en volksgezondheid (2019-18) staan de voor de praktijk meest relevante resultaten van het promotieonderzoek. Het proefschrift met de detailinformatie en de wetenschappelijke onderbouwing van de resultaten kunt u gratis downloaden via de TU Delft