Kennisontwikkeling circulair stedelijk waterbeheer

Laatst geac­tu­aliseerd 29 januari 2021

Stichting RIONED coördineert de kennisontwikkeling circulair stedelijk waterbeheer om de abstracte beleidsdoelen voor een circulaire economie concreet te maken voor stedelijk waterbeheer. Doel is een impuls te geven aan concrete realisatie van circulair stedelijk waterbeheer. Dit gaan we doen door de abstracte ambitie van ‘volledig circulair’ te verbinden met concrete mogelijkheden om op weg te gaan en argumenten om andere mee te krijgen. Beheerders met circulaire ambities bekijk onze oproep.

Project Ontwikkeling en toepassing toetsingscriteria voor circulair stedelijk waterbeheer

Samen met een groep gemeenten en deskundigen start Stichting RIONED een project circulair stedelijk waterbeheer voor ontwikkeling van toetsingscriteria en voor toepassing in de praktijk van gemeenten.

Aanleiding

Stedelijk waterbeheer houdt rekening met gezondheid, veiligheid en duurzaamheid. Onderdeel van duurzaamheid is het streven naar een circulaire economie. Wat goed is voor hergebruik van grondstoffen is niet vanzelfsprekend ook goed voor de gezondheid. Dit roept de behoefte op aan een afwegings- of beleidskader voor onderbouwing van keuzes voor meer circulariteit. Ook willen beheerders weten waar hun gemeente qua circulair stedelijk waterbeheer nu staat en hoeveel bepaalde maatregelen bijdragen aan de ambitie. Immers, hoewel een circulaire economie op termijn vanzelfsprekend maatschappelijke winst oplevert, maakt dat projecten nu nog niet per definitie goedkoper of nuttig op de andere beleidsterreinen. Te maken keuzes dienen dus zoals altijd van een deugdelijke argumentatie te worden voorzien.   

Resultaten

Het beoogde resultaat bestaat uit een samenhangend pakket van theorie en toepassing. Allereerst een toetsingskader met beoordelingscriteria toegespitst op belangrijke aangrijpingspunten voor verbetering van circulariteit in het stedelijk waterbeheer. Daarbij zal aandacht zijn zowel voor de stof- en energiestromen in de produktketens, realisatie en instandhouding van de infrastructuur als voor de waarden van het gebruik van die infrastructuur zoals gezondheid, comfort en veiligheid.
Door het theoretisch kader toe te passen op praktijkvoorbeelden kunnen we in het project de criteria aanscherpen. Tevens ontstaat zo een beeld van de winst van en aandachtspunten bij bredere toepassing van deze praktijkvoorbeelden.

Gezocht: beheerders met circulaire ambities

Stichting RIONED roept vooruitstrevende gemeenten op die proefondervindelijk de circulaire beleidsdoelstellingen van een gemeente willen vertalen naar de praktijk van de betrokken ketenpartners. Doel is mee te denken en praktijkvoorbeelden van circulair stedelijk waterbeheer aan te dragen. Zowel al gerealiseerde toepassingen als ideeën voor potentiële verbetering zijn welkom. Stichting RIONED brengt deskundigheid in en faciliteert overleg tussen onderzoekers en stedelijk waterbeheerders. De investering van een gemeente bestaat uit de eigen tijdsbesteding om gegevens aan te leveren en toegang te geven tot ketenpartners.

 

Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met RIONED-projectleider Ton Beenen.