Aanvraag landelijke regeling voor lage risicoklasse

Laatst geac­tu­aliseerd 29 maart 2021

Stichting RIONED en NSTT (sectorvereniging sleufloze technieken) coördineren een landelijke aanvraag om de risicoklasse voor werkzaamheden aan asbesthoudende riolering te verlagen. Ter ondersteuning van die aanvraag bouwen we een feitendossier op. U kunt helpen door uw asbestinventarisatierapport naar ons op te sturen.

Tussen 1945 en uiterlijk 1 januari 1994 is voor verbinding van riolen en huisaansluitingen en in putten en kolken voegenkit gebruikt die asbest kan bevatten. Als u werkzaamheden plant aan oude riolering waarvan u vermoedt dat deze asbest bevat, moet u een officiële asbestinventarisatie laten uitvoeren door een gecertificeerd bedrijf. Gecertificeerde bedrijven kunt u vinden op de website van de Stichting Ascert. Door gebrek aan meetgegevens van blootstelling bij diverse typen omstandigheden en soorten werkzaamheden komt dit meestal neer op sanering volgens de restricties van de hoogste risicoklasse (2 of 2a). Dit betekent dat projecten langer duren, omwonenden extra overlast ervaren en kosten beduidend hogere uitvallen. 

Aanvraag voor landelijke regeling

Vanaf het voorjaar van 2020 heeft Stichting RIONED meerdere asbestinventarisatierapporten verzameld waaruit blijkt dat de concentraties asbest in riolering relatief laag zijn (meestal onder 5% van het gewicht). Mede op basis van die meetresultaten heeft het bevoegd gezag op basis van blootstellingsmetingen in twee recente asbestsituaties toegestaan om de aansluitleidingen in die betreffende gemeente te verwijderen volgens risicoklasse 1, met dus aanzienlijk minder restricties dan bij risicoklasse 2. Dit is geruststellend voor degenen die mogelijk met asbesthoudende kit hebben gewerkt. Daarnaast biedt het perspectief voor een landelijke regeling om de risicoklasse voor de meeste soorten werkzaamheden in de riolering te verlagen. Stichting RIONED coördineert de aanvraag voor zo’n landelijke regeling, waarvoor uiteraard een gedegen onderbouwing met feiten nodig is.

Onderbouwend feitendossier samenstellen

Om de aanvraag bij de bevoegde ministeries goed te onderbouwen, willen we samen met alle rioleringsbeheerders de benodigde feiten verzamelen over de samenstelling van de kit. NSTT en Stichting RIONED stellen met ondersteuning vanuit TNO en een brede werkgroep met vertegenwoordigers vanuit alle betrokken organisaties een feitendossier samen. In dit dossier komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  1. Landelijke verdeling van soorten en concentraties van de verscheidene typen asbest die in voegenkit zitten, waar mogelijk gekoppeld aan type verbinding (zoals aansluitleiding, hoofdriool of kolk).
  2. Omschrijving van frequentie, duur en noodzaak van alle handelingen bij de typen werkzaamheden: reiniging, inspectie, verwijdering van riolen of verwijdering van overtollige voegenkit voorafgaand aan een rioolrenovatie.
  3. Uit de eerste twee punten volgen blootstellingsprofielen en dus de meest risicovolle werkzaamheden. Deze kennis is input voor gerichte blootstellingsmetingen om vast te stellen wat in de praktijk de daadwerkelijke blootstelling is.
  4. Aanbevelingen voor eventuele aanpassing van werkmethoden, zodat een goede balans ontstaat tussen arbo, milieu en praktische uitvoerbaarheid.

Samen optrekken

De verwachting is dat de meeste typen werkzaamheden een beperkt gezondheidsrisico voor de arbeidsomstandigheden van rioolwerkers oplevert. Maar dit zullen we als sector eerst op een gedegen wijze moeten aantonen. Door daarin samen op te trekken, besparen we tijd en geld. Stichting RIONED werkt daarom samen met een brede werkgroep die de samenstelling van het feitendossier vanuit de praktijk vorm geeft.

Hoe kunt u bijdragen?

Stuur uw asbestinventarisaties naar info@rioned.org, liefst aangevuld met de gegevens van de betreffende leidingen zoals materiaal, aanlegjaar en diameter.

 

We hebben een werkprotocol een blootstellingsonderzoek opgesteld, zodat de metingen bruikbaar zijn voor een landelijk afschalingsverzoek. We horen het daarom graag als u blootstellingsonderzoek volgens dit protocol overweegt of al hebt uitgevoerd. Ook kunnen wij u ondersteunen bij de voorbereidingen. Neem contact met ons op per mail.