Vochtoverlast in de woning is niet altijd het gevolg van grondwater. Om te bepalen of grondwater een oorzaak is, gaat u na of:
  • het probleem zich voordoet in een of meerdere woningen;
  • de hoogteligging van de woning(en) ten opzichte van de openbare weg (te) laag is.
Een professioneel indicatief onderzoek naar de oorzaak bestaat meestal uit een civieltechnisch, een grondwatertechnisch en een bouwkundig deel.
 
Indicatief civieltechnisch onderzoek
Het indicatief civieltechnisch onderzoek is een inspectie op eventuele gebreken in de ruimte rond de woning. Met dit onderzoek is vast te stellen of de problemen bijvoorbeeld ontstaan door het maaiveld dat richting de woning afloopt. Hierdoor kan afstromend hemelwater de muren van de woning extra belasten en zelfs de kruipruimte vullen.
 
Indicatief grondwatertechnisch onderzoek
Het indicatief grondwatertechnisch onderzoek is een inventarisatie (archiefonderzoek) van de grondwatersituatie onder en rond de woning. Hierbij worden de bodemopbouw, de oppervlaktewaterpeilen, de grondwaterstanden en eventueel aanwezige leidingsystemen (zoals riolering en drainage) in kaart gebracht. Zo ontstaat een beeld of de vochtoverlast in de woning een relatie kan hebben met een hoge grondwaterstand. Meer informatie hierover vindt u in Grondwateronderzoek.
 
Indicatief bouwkundig onderzoek
Het indicatief bouwkundig onderzoek is een bouwkundige inspectie in de woning. Hiermee is na te gaan hoe de opbouw van de woning is en of er bouwkundige gebreken zijn of gebreken aan de leidingen of hemelwaterafvoer in de woning. De inspectie vindt plaats in de woning, de kruipruimte en/of het souterrain, eventueel aangevuld met metingen.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel