Het vaste onderhoud van drainagesystemen bestaat uit het periodiek doorspuiten van de drainageleidingen. Hiermee reinigt u de poriën of instroomopeningen die bijvoorbeeld door uitgevlokt ijzer of slibdeeltjes verstopt waren. Ook verwijdert u zo slib uit de leiding. In Doorspuiten staan richtlijnen voor het doorspuiten van drainage in stedelijk gebied.
 
Onderhoud aan drainage is zowel planmatig als incidenteel uit te voeren. Dit is onder meer afhankelijk van de onderhoudsresultaten.
 
Planmatig onderhoud
Bij planmatig onderhoud bepaalt u op basis van ervaringen elders in de gemeente, ontwerp, grondslag en aanwezigheid van ijzer een onderhoudsfrequentie. In tabel A staan richtlijnen voor de onderhoudsfrequentie voor verschillende typen drainagesystemen, grondslag en de aanwezigheid van ijzer. Deze richtlijnen zijn niet gebaseerd op onderzoek, maar op ervaring. Ze geven slechts een indicatie van de te verwachten doorspuit-frequenties.
 

Tabel A Richtlijnen voor onderhoudsfrequenties (op basis van praktijkervaringen)

Als na verloop van tijd blijkt dat meer of minder onderhoud nodig is, kunt u de frequentie aanpassen. Neem de onderhoudsfrequenties op in het GRP.
 
Incidenteel onderhoud
Incidenteel onderhoud wil zeggen dat zolang er geen signalen zijn dat de drainage minder functioneert, geen onderhoudsmaatregelen plaatsvinden. Er is drainage die na meer dan tien jaar nog goed functioneert. Het ligt dan niet voor de hand om de drainage bijvoorbeeld eens in de twee jaar te reinigen.
 
Of bij drainage incidenteel onderhoud mogelijk is, hangt af van hoe het systeem functioneert. Blijkt bijvoorbeeld uit het grondwatermeetnet, klachten en revisietekeningen van onderhoudswerkzaamheden dat bepaalde drainagesystemen regelmatig onderhoud vergen, dan is incidenteel onderhoud af te raden. Maak dus per drainagesysteem een afweging voor planmatig of incidenteel onderhoud.
 
Reinigen van putten
Putten zijn te reinigen met puttenzuigers. Belangrijk hierbij is dat u de drainageleiding niet leegzuigt (zie Inspectie). Dit kan namelijk een versnelde instroom van bodemdeeltjes in de leiding veroorzaken. Door het toepassen van opzetstukken voorkomt u dat de drainageleiding wordt leeg gezogen.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel