Nieuws

Stichting RIONED ondersteunt bij Omgevingswet

Publicatiedatum 21 april 2020

Naast alle veranderingen biedt de Omgevingswet voor u als stedelijk waterbeheerder kansen om dingen goed te regelen. Stichting RIONED wil u daarbij helpen. 

Met de Omgevingswet verdwijnen de formele GRP-verplichting en de regels voor lozen en aansluiten, tijdelijk opgevangen met de ‘Bruidsschat’ (de landelijke regels worden tijdelijk onderdeel van ieder omgevingsplan). De omgevingsvisie doet haar intrede. Onder meer tijdens de RIONEDdag bleek dat u bij alle onderdelen behoefte hebt aan ondersteuning van Stichting RIONED. Dat pakken we graag op.

Omgevingsvisie

De omgevingsvisie biedt vooral kansen voor het stedelijk waterbeheer. Bijvoorbeeld om duidelijk te maken dat de hele openbare ruimte een functie heeft bij het opvangen van hevige buien door klimaatontwikkeling. Ook kan uw gemeente aangeven welke rol eigenaren van woningen en bedrijven hebben bij de opvang van water. En of zij in het buitengebied afvalwater wil inzamelen of niet. De gemaakte keuzen werken door in het programma riolering en water. Hoe dat werkt laten we met verschillende voorbeelden zien.

Programma riolering en water

De formele verplichting voor het GRP verdwijnt, maar de functie van het GRP zeker niet. Het plan is feitelijk zo vanzelfsprekend dat de wetgever het niet verplicht wilde stellen. In het programma riolering en water (het nieuwe GRP) legt uw gemeente de volgende zaken vast: 

  • de keuze en onderbouwing van (het type) maatregelen voor de watertaken;
  • de middelen die nodig zijn om de maatregelen uit te voeren;
  • de financiële onderbouwing voor de rioolheffing.

Programma’s van zowel gemeenten als het waterschap zijn ook bedoeld voor de onderlinge afstemming. Waterschappen maken overigens geen omgevingsvisie maar een programma op basis van de omgevingsvisie van de provincie.

Omgevingsplan

Hier ligt een flinke klus. Op dit moment zijn er verschillende modelverordeningen, zoals voor hemel- en grondwater en voor het verplicht stellen van maatregelen vanwege het veranderende klimaat. Tegelijk verdwijnen er regels uit het Bouwbesluit en de verschillende lozingsbesluiten omdat die besluiten verdwijnen en hun opvolgers die regels niet meer kennen. Via de Bruidsschat blijven zij tijdelijk van toepassing (als onderdeel van het omgevingsplan). Verder hebben enkele oude wensen nog geen plek in de modelregels, zoals het kunnen vastleggen van de beheergrens.

Samenhangend pakket realiseren

Stichting RIONED wil graag (in samenwerking met o.a. de VNG) tot één set samenhangende regels komen. Daarbij kan uw gemeente keuzen maken, gericht op de eigen situatie en wensen. We zullen met voorbeelden inzichtelijk maken wat de gevolgen van verschillende keuzen zijn. We verbreden hier als organisatie ons werkterrein richting milieuvoorschriften, omdat we het belangrijk vinden dat een samenhangend pakket ontstaat. Wilt u bijdragen als lid van een begeleidingscommissie? Mail dan naar info@rioned.org.

Planning

Het is de bedoeling dat alles deze zomer ter visie ligt. De stukken zijn dan voor iedereen beschikbaar. Na de zomer gaan we de veranderingen in de kennisbank opnemen, zodat beschikbaar is als de Omgevingswet per 1 juli 2021 in werking treedt. Bij uitstel volgt publicatie vlak voor de inwerkingtreding.

Alle nieuwsberichten