Nieuws

Stedelijke hydrologie: basiskennis voor goed rioleringsbeheer

Publicatiedatum 21 september 2020

Of het nu gaat om het voorkomen van overlast door hemel- of grondwater of het tekort aan water, als rioleringsbeheerder moet u iets van stedelijke hydrologie weten om de juiste maatregelen te kunnen nemen. Deze basiskennis vindt u nu ook in de kennisbank.

Stedelijke hydrologie gaat over de balans tussen neerslag, bodemvocht, verdamping, grondwaterstroming in de bebouwde omgeving en de interactie met het landelijke gebied. Om een goed functionerende waterhuishouding in balans te houden, hebt u onder meer kennis nodig van de snelheid en omvang van waterstromen, eigenschappen van bodem en oppervlaktewater, en mogelijke ontwikkelingen die de balans beïnvloeden.

Balanceren met water

De zorg voor een goed functionerende waterhuishouding gaat voor een groot deel over het balanceren met water tussen de bebouwde omgeving en het landelijke gebied. Door in te grijpen op de balans tussen neerslag, bodemvocht, verdamping en grondwaterstroming, kan een tekort of overschot ontstaan. Zo kan bijvoorbeeld de grond verdrogen, waardoor het maaiveld verzakt. Of de grond wordt juist te nat, waardoor bomen kunnen afsterven of grondwateroverlast ontstaat.

In het kennisbankonderdeel Stedelijke hydrologie vindt u informatie over:

 • Watersysteem en waterketen
  De riolering is onderdeel van het watersysteem en de waterketen. Dit gedeelte beschrijft de verschillende onderdelen en hun samenhang, met de nadruk op wateraspecten in en om de bebouwde omgeving.
 • Hydrologische cyclus
  De neerslag die valt in de bebouwde omgeving, wordt lokaal verwerkt in de openbare ruimte en de bodem of getransporteerd naar geschikte opvanglocaties. Dit gedeelte gaat in op de route van water in de hydrologische cyclus in landelijk en bebouwd gebied.
 • Basiskennis grondwater
  De grondwaterstand en de snelheid waarmee het grondwater door de bodem stroomt, zijn afhankelijk van de ligging en opbouw van diepere grondlagen, de bodemgesteldheid en de situering van ont- en afwateringsmiddelen. In dit deel vindt u naast (geo)hydrologische basiskennis informatie over het effect van grondwateraanvulling en -onttrekkingen. Ook komen hier globale maatregelen aan bod om de kans op grondwateroverlast of -onderlast te beperken.
 • Basiskennis hemel- en oppervlaktewater
  De neerslag die op bebouwd gebied valt, voert op een andere manier af dan de neerslag die op landelijk gebied valt. De waterhuishouding van bebouwde gebieden wordt daarom vaak nog als een apart probleemgebied beschouwd. Dit gedeelte gaat in op het proces van vertragen, bergen en afvoeren in bebouwd gebied. Deze kennis is essentieel om de juiste maatregelen tegen wateroverlast te kunnen nemen. Meer informatie over waar het water blijft vindt u ook in het webinar ‘Waar blijft het water tijdens en na klimaatbuien?’.
Alle nieuwsberichten