Nieuws

Samenwerking nodig voor protocol asbesthoudende voegenkit

Publicatiedatum 10 november 2020

Stichting RIONED coördineert de landelijke aanvraag om met een verlicht regime te mogen werken aan riolering met asbesthoudende voegenkit. In dit artikel leest u over de vorderingen. Ook ontvangen we nog steeds graag uw asbestinventarisatierapporten of plannen voor blootstellingsmetingen, zodat we de aanvraag zo goed mogelijk kunnen onderbouwen.

Steeds meer gemeenten stellen vast dat ook in hun areaal sommige riolen asbesthoudende voegenkit bevatten. Van dertien gemeenten hebben we inmiddels asbestinventarisatierapporten ontvangen. Hieruit vormt zich een consistent beeld van de typen en concentraties asbest in de voegenkit. Het opgestelde stroomschema blijkt de juiste rioleringsobjecten als verdacht aan te merken.

Waarom een verlicht regime aanvragen?

Volgens de Arbowet en het Asbestuitvoeringsbesluit moet u voorafgaand aan werkzaamheden bij ‘asbestverdachte’ riolen een gecertificeerd bedrijf eerst een asbestinventarisatie laten uitvoeren. In het bijbehorende rapport staat de risicoklasse waarbinnen u de voorgenomen werkzaamheden kunt uitvoeren. Bij gebrek aan voldoende blootstellingsmetingen wordt uit voorzorg nu nog vaak de hogere risicoklasse 2 of 2a aangegeven. Dit leidt tot hogere kosten en vertraging bij de uitvoering. Uit de inventarisaties en eerste blootstellingsonderzoeken blijkt dat de risico’s waarschijnlijk zeer laag zijn. Dit biedt perspectief voor een verzoek bij het ministerie van SZ&W om voor riolering met een verlicht regime te mogen werken.

Protocol voor blootstellingsonderzoek

Stichting RIONED coördineert de landelijke aanvraag voor een verlicht regime. Hiervoor stellen we nu een onderbouwend feitendossier samen. Veel informatie is al voorhanden. De werkgroep heeft de risicovolle handelingen bij alle typen werkzaamheden benoemd. Voor deze handelingen moeten nog enkele blootstellingsmetingen worden uitgevoerd. Bij zo’n onderzoek wordt met speciale meetapparatuur het aantal asbestdeeltjes in de lucht gemeten tijdens de werkzaamheden zoals we die hebben voorgesteld in de werkprotocollen. We hebben een protocol voor dit blootstellingsonderzoek opgesteld, zodat de metingen bruikbaar zijn voor een landelijk afschalingsverzoek. We horen het daarom graag als u blootstellingsonderzoek volgens dit protocol overweegt of al hebt uitgevoerd. Ook kunnen wij u ondersteunen bij de voorbereidingen.

Werkprotocollen binnenkort ter visie

Zodra voldoende informatie beschikbaar is, leggen we de werkprotocollen via onze website ter visie zodat u hierop kunt reageren. Dat is belangrijk, want als het afschalingsverzoek op basis van deze werkprotocollen en daarop gebaseerde bloostellingsonderzoeken is goedgekeurd, kunt u alléén onder het verlichte regime (met risicoklasse 1) werken als u zich aan die protocollen houdt. Doet u dat niet, dan valt u weer terug naar risicoklasse 2 of moet u alsnog aanvullend blootstellingsonderzoek laten doen.

Arbeidsomstandigheden versus hergebruik grondstoffen

De werkgroep heeft de mogelijkheden voor de afvoer of verwerking van asbesthoudende reststromen besproken. Soms zijn er dilemma’s tussen arbeidsomstandigheden en omvang van niet meer te gebruiken grondstoffen, zoals bij verwijdering van betonnen hoofdriolering met asbesthoudende voegenkit: de kit lijkt niet op een verantwoorde manier van de betonnen buis te verwijderen. Dan moet de volledige buis als asbesthoudend worden afgevoerd. Een optie kan zijn de buis aan weerszijden van de voeg af te snijden of knippen, zodat alleen dit voegdeel als asbesthoudend wordt gestort en de rest bruikbaar blijft voor recycling.

Rioolreiniging en bezinking van asbestdeeltjes

Bij reguliere reiniging (maar ook bij wortelfrezen) in riolen met asbesthoudende voegenkit kunnen delen van de kit in het opgezogen water- en slibmengsel terechtkomen. Het is de vraag of de vaste deeltjes snel genoeg bezinken om het overtollige water weer in het riool te kunnen lozen. Ook onderzoeken we of bij reiniging het gebruik van waterschermen in de put nodig is.

Oproep: deel uw asbestinventarisatierapport(en) met ons

Om de landelijke aanvraag voor een verlicht regime efficiënt en snel te kunnen voorbereiden, vragen we uw asbestinventarisatierapporten of plannen voor blootstellingsmetingen naar ons te mailen. Overweegt u een validatie- of blootstellingsonderzoek te laten uitvoeren en hebt u daarbij ondersteuning nodig? Mail ons dan ook, wij helpen u graag.

 

Alle nieuwsberichten