Nieuws

RIONEDproject Digital Twin riolering krijgt BZK-subsidie

Publicatiedatum 07 september 2021

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) heeft een subsidie toegekend aan het RIONEDproject Digital Twin. Hierin ontwikkelen enkele gemeenten en bedrijven met Stichting RIONED een 3D-rioleringsmodel gekoppeld aan operationele data. Deze Digital Twin maakt de beschikbare ruimte en complexiteit in de ondergrond goed zichtbaar en analyseerbaar.

Riolering is cruciale infrastructuur die vaak soepel werkt. Maar knelpunten hebben veel impact op de leefomgeving. Knelpunten die te voorkomen zijn door beter ontwerp, beter beheer en snellere analyse en actie bij storingen. De Digital Twin gaat hierbij helpen. In dit project koppelen we een digitale 3D-weergave van de riolering aan operationele data, zoals actuele weerinformatie, onderhoudsprojecten, storingen en meldingen openbare ruimte. Zo’n Digital Twin kan een sleutelrol vervullen in het analyseren en simuleren van oplossingen voor acute knelpunten en betere onderhoudsregimes, prestaties (KPI) en ontwerpscenario’s. In de toekomst zijn ook sensoren aan de Digital Twin te koppelen en mee te nemen in de modellering.

Innovatiesubsidie

Het Ministerie van BZK heeft een financiële bijdrage van € 125.000 op een totaalbudget van € 200.000 toegekend uit het Innovatiebudget Digitale Overheid 2021 om het Digital Twin-project mogelijk te maken. Mede omdat de innovatie een bijdrage kan leveren om klimaatadaptatie, de energietransitie (warmtenetten), de bouwopgave en ondergrondse werkzaamheden in het algemeen beter en sneller te realiseren door de beschikbare ruimte en complexiteit in de ondergrond goed zichtbaar en analyseerbaar te maken.

Randvoorwaarden

Om ervoor te zorgen dat de Digital Twin voor alle gemeenten en waterschappen en hun partners interessant is, kent het project twee belangrijke randvoorwaarden:

  1. De toepassing wordt leveranciersonafhankelijk. De standaard van het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW) vormt de basis voor de input voor het digitale rioolsysteem. In het project maken we een generieke koppeling tussen GWSW en CityGML (de internationale open standaard voor 3D-omgevingen). Hierdoor kan iedereen eenduidig en soepel vanuit zijn rioleringsgegevens een Digital Twin maken. Riolering is hiermee voorloper en stapsteen voor de rest van de (objecten in de) boven- en ondergrondse buitenruimte.
  2. Gebruikers moeten gemeenteoverstijgende analyses kunnen uitvoeren, zoals het zoeken naar verbanden tussen meldingen en een bepaald type riolering. Daarom passen we in dit project ook BOR-MELD, de uniforme registratiemethodiek voor meldingen openbare ruimte van CROW en Stichting RIONED toe.

Binnen het project Digital Twin werken de volgende partijen samen: de gemeenten Groningen (projectleider), Breda, Den Haag en Rotterdam, de bedrijven Future Insight en Nelen & Schuurmans en Stichting RIONED (initiatiefnemer). Wilt u meer informatie? Mail naar gwsw@rioned.org

Bekijk hier het overzicht van door BZK gehonoreerde projecten.

Alle nieuwsberichten