Nieuws

Open publicatie van rioleringsdata kan veilig

Publicatiedatum 12 maart 2021

Gemeenten en waterschappen hebben baat bij het open publiceren van rioleringsdata via de GWSW-server op landelijke platforms zoals PDOK. In reactie op vragen heeft Stichting RIONED de veiligheidsaspecten van open publicatie geanalyseerd. De conclusie is dat in specifieke gevallen een veiligheidsanalyse eventueel aanleiding kan geven tot terughoudendheid, maar dat open publicatie van rioleringsdata in het algemeen veilig is.

Stichting RIONED heeft voor de risico-inschatting de Ministeries van Binnenlandse Zaken en Infrastructuur & Waterstaat, de Informatiebeveiligingsdienst (VNG), het Kadaster, het Instituut Fysieke Veiligheid en de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid geconsulteerd. Bottomline is dat in het algemeen open publicatie uit oogpunt van criminaliteit en terrorisme geen belemmering is. 

Bronhouders dienen vóór publicatie samen met de veiligheidscoördinator te bepalen of lokaal specifieke situaties een nadere analyse vragen. Ook andere risico’s zoals cybersecurity zijn beperkt en beheersbaar. Duidelijk is dat de positieve aspecten van open publicatie in vrijwel alle gevallen veel groter zijn dan eventuele risico’s. Dit bevestigt de lijn van Stichting RIONED om open publicatie én de toepassing van die open data te stimuleren.

Download de notitie Open publicatie van rioleringsdata is veilig.

Het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW) is een open standaard voor het eenduidig uitwisselen en ontsluiten van gegevens in het stedelijk waterbeheer. In het beheer van stedelijk water en riolering worden data steeds belangrijker, mede vanwege het in toenemende mate samenwerken rond, meten aan en sturen van (afval)watersystemen.

 

Sinds begin 2020 kunnen gemeenten hun rioleringsdata eenvoudig, actueel en kosteloos publiceren als open data op het veelgebruikte platform Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK). De kaartlaag Stedelijk Water (Riolering) is zo voor iedereen te raadplegen.

Bekijk de rioleringsdata op PDOK. Bijna 120 gemeenten en 6 waterschappen hebben nu een dataset op de GWSW-server en 39 van hen publiceren data ook al via PDOK.

Alle nieuwsberichten