Nieuws

Notitie Lokale heffingen

Publicatiedatum 29 april 2021

Meer duidelijkheid en iets minder vrijheid voor de stedelijk waterbeheerder rondom de tariefstelling voor lokale heffingen en bijbehorende voorziening(en). In de Notitie Lokale heffing opgesteld door de Commissie Besluit begroting en verantwoording (BBV) krijgt u een overzicht van alle relevante aspecten van lokale heffingen het gebruik van voorzieningen en reserves.

Met deze Notitie Lokale heffing kunnen raadsleden meer specifieke duidingen geven aan vakspecialisten op het gebied van lokale heffingen. Voor de stedelijk waterbeheerder is een (reken)voorbeelden zoals btw in tarief rioolheffing uitgewerkt. In het tarief rioolheffing is de btw berekend over alle lasten (zie bijlagen in de notitie). 

De Commissie BBV geeft vele adviezen en stellige uitspraken. Een dringend advies is om in het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) eenduidig onderscheid te maken tussen onderhoud en vervangingsinvesteringen. De gereserveerde middelen uit een artikel 44, lid 1, sub d BBV voorziening kunnen dus volledig op de vervangingsinvestering worden afgeboekt indien aanwezig. De middelen uit een artikel 44, lid 2 BBV voorziening kunnen dus alleen als ‘dekkingsmiddel’ voor de kapitaallasten in de begroting worden ingezet. Dit is een belangrijk verschil, aldus de Commissie BBV. Een best ingewikkeld onderscheid dat Stichting RIONED in de Kennisbank verder zal uitwerken.

Belastingen, rechten en (bestemmings)heffingen

De begrippen lokale heffingen, gemeentelijke belastingen, leges en retributies hebben allemaal betrekking op bedragen die een gemeente oplegt aan bewoners, bedrijven en forensen/toeristen. De begrippen worden door elkaar gebruikt in de wetgeving hetgeen soms tot onduidelijkheid kan leiden. Het doel van de Notitie Lokale heffing is inzicht te bieden aan raadsleden en meer specifiek duiding te geven aan vakspecialisten op het gebied van lokale heffingen. De gemeentelijke heffingen zijn ingedeeld in drie soorten: belastingen, rechten en (bestemmings)heffingen. Deze driedeling is voor het berekenen van tarieven van belang. 

Deze afbeelding geeft de soorten lokale heffingen weer. Bron: Commissie BBV - Notitie Lokale heffing.Vergroot afbeelding

Lees hier de volledige Notitie Lokale Heffingen.

Kennisbank stedelijk water

De actualisatie van de delen over rioolheffing en kostendoorrekeningen in de Kennisbank start eind dit jaar omdat dan ook helderheid is over de invoering van de nieuwe modelverordeningen van de VNG. Deze Notitie Lokale heffing wordt hierin ook meegenomen. Zomer van 2021 zal de gehele actualisatie van dit kennisbank onderdeel voltooid zijn.

Alle nieuwsberichten