Nieuws

Nieuwe handreikingen voor overstap naar inspectie 2020

Publicatiedatum 12 november 2019

Met een model Programma van Eisen en de handreiking ‘Voorschrijven via de RAW-systematiek’ 2015 kunt u als gemeente conform de nieuwe werkwijze aanbestedingen doen en contracten opstellen.

Vanaf 1 januari 2020 verandert de manier waarop we in Nederland met de norm voor visuele inspectie omgaan. De NEN 3399:2015 vervalt per eind 2019 en inspecteren gaat daarna volgens de Europese norm NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 (hierna: NEN-EN 13508-2). De verandering in werkwijze heeft gevolgen voor gemeenten, inspectiebedrijven, softwareleveranciers en adviseurs. In de nieuwe situatie registreert de inspecteur zijn waarnemingen volgens de Europese norm en is de beheerder verantwoordelijk voor de classificatie van de waarnemingen.

Opdrachtgevers en opdrachtnemers hebben naast de geldende norm behoefte aan uniforme uitgangspunten voor de uitvoering van de inspectie. Uniforme uitgangspunten bieden u als beheerder (gemeente/opdrachtgever) houvast bij het schrijven van een voldoende inhoudelijk contract, zodat u krijgt wat u vraagt en in uw situatie nodig hebt. Tegelijkertijd bieden uniforme uitgangspunten opdrachtnemers (inspectiebedrijven) meer duidelijkheid en uniformiteit. Stichting RIONED heeft daarom op verzoek een model Programma van Eisen (model PvE) opgesteld én een handreiking hoe u de nieuwe werkwijze kunt voorschrijven met de RAW-systematiek 2015.

Hoe past u het model PvE toe?

Het model PvE is toepasbaar in de meeste standaardcontracten (reguliere opdrachten die veel Nederlandse gemeenten toepassen), zowel in deel 3 van de RAW-systematiek als bij niet-RAW-contracten. Als opdrachtgever kunt u het model PvE een-op-een overnemen in de opdrachten die u uitzet. Waar nodig kunt u het model PvE aanpassen aan de specifieke situatie en het doel van de inspectie.

Als opdrachtgever kunt u ervoor kiezen om niet alle informatie van toestandsaspecten die volgens de NEN-EN 13508-2 beschikbaar komt volledig te laten registreren. Deze keuze is afhankelijk van het doel van de inspectie. Het model PvE bevat twee tabellen voor twee verschillende doelen (opleveringsinspectie en reguliere inspectie) en welke informatie u als beheerder daarvoor nodig hebt. Grofweg betreft dat informatie over de stabiliteit van het riool (alles registreren) en toestandsaspecten die informatie geven over de gebruiksfunctie (alleen waarden boven een drempelwaarde registreren).

Om de praktische waarde nog te verhogen, bevat het model PvE een voorbeeldchecklist voor het startwerkoverleg met de daadwerkelijke uitvoerder van de inspectie (‘de man op de bus’).

Voorschrijven via de RAW-systematiek

Veel gemeenten besteden inspectieprojecten aan met behulp van de Standaard RAW Bepalingen 2015 (Standaard 2015). Medio 2020 brengt CROW de Standaard 2020 uit, waarin het voorschrijven van de NEN-EN 13508-2 is verwerkt. Tot het uitkomen van de Standaard 2020 kunt u enkele teksten in de Standaard 2015 aanpassen om inschrijvers te vragen te werken volgens inspectie nieuwe stijl. In een notitie heeft Stichting RIONED die punten op een rij gezet.

Downloaden en meer informatie

De RIONEDnotitie, het model PvE, de handreiking ‘Voorschrijven RAW-systematiek’ en alle andere hulpmiddelen bij en informatie over inspectie nieuwe stijl.

Alle nieuwsberichten