Nieuws

Modelverordening Riool- en Waterzorgheffing vervangt Modelverordening Rioolheffing

Publicatiedatum 02 september 2021

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft de Modelverordening Rioolheffing vervangen. Want de bredere invulling van de gemeentelijke watertaken vragen steeds meer maatregelen in de publieke ruimte. Denk aan wateroverlast en verdroging. Wat betekent dat voor u(w gemeente)?

De Modelverordening Riool- en Waterzorgheffing vervangt de oude Modelverordening Rioolheffing. Van de maatregelen in de publieke ruimte heeft iedereen profijt, daarom worden in de nieuwe situatie zoveel mogelijk percelen in de heffing betrokken. De verbreding komt ook terug in de citeertitel van de modelverordening: ‘Modelverordening Riool- en Waterzorgheffing’.

Door nu met het model te komen hebben gemeenten voldoende tijd voor een zorgvuldige communicatie en belangenafweging naar nieuwe belastingplichtigen. Bijvoorbeeld cultuurgronden en natuurterreinen dragen nu veelal nog niet bij in de kosten van de gemeentelijke watertaken. De modelverordening kent een differentiatie in de tariefstelling om rekening te houden met de verschillen tussen percelen. Natuurlijk kan een gemeente de invoering doorschuiven naar de nieuwe gemeenteraad na de verkiezingen.

Deze nieuwe modelverordening heeft ook gevolgen voor het financiële gedeelte van de kennisbank, net als wijzigingen vanuit Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Stichting RIONED was betrokken bij de wijzigingen en heeft de actualisatie voorbereid. Dit nieuwe gedeelte zal in maart of april volgend jaar ter visie liggen.

De verordening en de toelichtingen staan op de website van de VNG. Zie het bericht Modelverordening Riool- en Waterzorgheffing vervangt Modelverordening Rioolheffing.

Alle nieuwsberichten