Nieuws

Minister Van Gennip accepteert efficiënte sanering van asbesthoudende voegenkit in riolering

Publicatiedatum 22 april 2022

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft 15 april 2022 het advies van het Validatie- en Innovatiepunt Asbest (VIP-asbest) overgenomen. Daarmee is de door Stichting RIONED ingediende werkmethode voor werken met asbesthoudende kit in riolering onder de voorwaarden van de lagere risicoklasse 1 goedgekeurd. Vanaf nu kunnen gemeenten de noodzakelijke vervanging van deze riolering voor lagere meerkosten uitvoeren.

Foto van machinale verwijdering meterse eibuis met asbestkit
Figuur A Machinale verwijdering meterse eibuis met asbestkitVergroot afbeelding

Landelijk onderzoek asbest in rioleringskit

In de naoorlogse wederopbouwperiode tot de jaren zeventig is voor waterdichte verbinding van rioleringsonderdelen kit gebruikt met vaak enkele procenten asbest. Asbest is een zeer zorgwekkende stof en mag niet worden verspreid in de omgeving. Bij gebrek aan gevalideerde saneringsmethoden moeten aannemers de werkzaamheden met een blootstellingsrisico onder strenge voorwaarden uitvoeren. Om de aanzienlijke meerkosten en vertraging van het geplande onderhoud te voorkomen, heeft de sector onder leiding van Stichting RIONED een landelijk onderzoek uitgevoerd naar aanwezigheid, samenstelling en blootstelling aan asbestvezels bij noodzakelijke werkzaamheden aan de riolering. Het opgebouwde dossier toont aan dat met de beschreven werkmethoden efficiënte sanering mogelijk blijkt. De blootstelling aan asbestvezels voor de rioolwerkers en omgeving blijft ruim onder de grenswaarden.

Afbakening werkinstructie risicoklasse 1

Stichting RIONED heeft een door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid goedgekeurde werkinstructie opgesteld om veilig te kunnen werken met asbesthoudende voegenkit in riolering. Daarbij dient men te werken volgens de voorwaarden van risicoklasse 1 volgens SMA-rt, de risicobepalingsmethodiek voor werken met gevaarlijke stoffen. De door Stichting RIONED beschreven en met blootstellingsmetingen onderbouwde werkmethoden zijn goedgekeurd voor verwijdering van rioleringselementen met asbesthoudende voegenkit. Voor toepassing van deze werkinstructie dient aan de voorwaarde te voldoen dat uit de uitgevoerde asbestinventarisatie (voorafgaand aan de werkzaamheden) blijkt dat het gehalte asbest in de asbesthoudende voegenkit uit maximaal 10% serpentijn of 2% amfibool bestaat. Als niet aan deze voorwaarde wordt voldaan dan moeten de werkzaamheden worden uitgevoerd onder de voorwaarde van risicoklasse 2.  

Tijdwinst en lagere meerkosten

Als de werkinstructie strikt wordt gevolgd zijn de voorwaarden van risicoklasse 1 van toepassing. Anders moet men werken volgens risicoklasse 2 (RK2). RK2 betekent werken in maximaal beschermende kleding en shifts van maximaal een uur, aanwezigheid van een decontaminatie-unit en controle voor vrijgave na sanering door een extra asbestdeskundige. Al met al duurt het werk dan veel langer en dus is het duurder. Van de enkele praktijkgevallen die bij Stichting RIONED zijn gemeld, bleek dit zelfs tot dubbele kosten te leiden.

Vervolgonderzoek Stichting RIONED

Voor sanering van kit met hogere percentages asbest maximaal 10% serpentijn of maximaal 2% amfibool asbest of werkzaamheden niet gericht op sanering kan eveneens goedkeuring van die werkmethoden worden aangevraagd. Die aanvraag kan ingediend worden door Stichting RIONED zodra er voldoende blootstellingsmetingen beschikbaar zijn. Stichting RIONED zet het onderzoek daarom voort en ontvangt graag via info@rioned.org inventarisatierapporten en voorstellen voor blootstellingsonderzoek.

Naar alle beschikbare informatie over asbestvoegenkit in riolering en download de werkinstructie.

Bekijk het volledige persbericht.

Alle nieuwsberichten