Nieuws

Advies voor uw inspectiebestek

Publicatiedatum 08 september 2020

Houdt bij uw nieuwe contract voor visuele inspectie of verlenging ervan rekening met de recente ontwikkelingen. Dus werk op basis van de inspectienorm NEN-EN 13508-2, de Leidraad inspectie nieuwe stijl, een startwaardenlijst en het RibX-uitwisselformaat. We zetten hier alles voor u op een rij.

Nieuwe aanbestedingen en verlenging van lopende contracten zijn hét moment om te bepalen wat u als opdrachtgever wilt en welke actuele afspraken u gaat maken. Het is belangrijk dat u daarbij ook recente ontwikkelingen volgt. In dit artikel geven we een overzicht van de ontwikkelingen voor visuele inspecties.

NEN 3399 is weg, inspecteer volgens de Europese norm

Na een lange aanloop en veel voorbereidingen is begin 2020 de NEN 3399 ingetrokken. Alle visuele inspecties vinden nu plaatsvinden volgens de Europese norm EN 13508-2:2003+A1:2011+CNL1:2021. Vermeld dat expliciet in uw contract om misverstanden te voorkomen, zeker bij verlengingen van contracten waar eerder de NEN 3399 leidend was. Let op, u moet óók specificeren en met uw aannemer bespreken hoe u omgaat met de aspecten die hieronder aan de orde komen.

RAW en Programma van Eisen

Bij het voorbereiden van een nieuwe aanbesteding kunt u de RAW 2020-systematiek (CROW) gebruiken, die helemaal is aangepast op de nieuwe inspectiewerkwijze. Voor niet-RAW-contracten en als hulpmiddel bij contractverlengingen kunt u het model-Programma van Eisen gebruiken. Daarin staan de relevante contractaspecten op een rij.

Leidraad inspectie nieuwe stijl

Om overbodige details en onnodig werk te voorkomen en rekening te houden met de meetonzekerheden van bestaande technieken, heeft Stichting RIONED de ‘Leidraad Visueel inspecteren volgens EN 13508-2’ gemaakt. Zo weten inspecteurs hoe zij waarnemingen moeten vastleggen en welke toleranties toegestaan zijn. Bovendien weten rioleringsbeheerders welke informatie de inspecteur betrouwbaar kan leveren. Gebruikt u de RAW 2020 of het model-PvE? Schrijf dan de EN13508-2 in combinatie met de Leidraad voor. Zo voorkomt u vervelende discussies en verbeteren de kwaliteit en bruikbaarheid van de inspectieresultaten.

Hogere inspectiekosten

Het vastleggen van details conform de EN13508-2 en Leidraad kan de inspecteur in de bus meer tijd kosten dan het vastleggen in klassen. Houd bij contractverlenging en bij nieuwe bestekken dus rekening met enigszins hogere kosten dan voorheen. Die meerkosten zijn nodig om betere data voor uw beheer te produceren, waardoor op termijn beheerkosten en investeringen meer kosteneffectief worden. Signalen uit de markt laten vooralsnog zien dat de meerkosten beperkt zijn.

Kies welke toestandsaspecten u wilt weten

Een belangrijke afweging voor u als opdrachtgever is welke toestandsaspecten vanaf welke drempelwaarde de inspecteur moet vastleggen. De Europese norm bevat een uitgebreide lijst toestandsaspecten, die niet allemaal vanaf de allereerste millimeter of procent voor elke beheerfase en beheerder noodzakelijk of nuttig zijn. Ook zou het veel werk betekenen om alles te registreren (dus hoge kosten), terwijl de data waarschijnlijk niet gebruikt worden. Daarom heeft Stichting RIONED twee varianten gemaakt van drempelwaardenlijsten van te registreren toestandsaspecten: een voor opleveringsinspecties en een voor reguliere inspecties. In contracten kunt u verwijzen naar een van de twee varianten, beide staan in bijlage 2 van het model-PvE. Daar waar u wilt afwijken van de landelijke varianten, vermeld dat dan expliciet.

RibX voor alle data van inspectie én reiniging

Het standaarduitwisselformaat RibX is sinds 2017 beschikbaar voor de rapportage van inspectieresultaten én relevante gegevens van riool- en kolkenreiniging. In juli 2020 is een licht verbeterde versie van het RibX vastgesteld, die in de inspectie- en beheerapplicaties inmiddels ingebouwd is. Schrijf in uw contract voor zowel inspectie als reiniging de vigerende versie van het RibX voor. Bovendien kunt u als eis opnemen dat RibX-bestanden probleemloos door de RibX-validator van Stichting RIONED komen. Logischerwijs moeten ook de RibX-startbestanden die u aan het inspectiebedrijf levert op die manier getoetst worden. Voor het behoud en gebruik van oude datasets (in SUF-RIB) is een conversietool beschikbaar, waarmee u gegevens naar RibX 1.3.2 (2017) en RibX 1.5.1 (2020) kunt overzetten.

Classificatie is nu aan de beheerder, tenzij

Vroeger registreerde de inspecteur niet alleen, maar classificeerde hij ook. Daarbij ging detailinformatie verloren. Nu registreert de inspecteur alle details en rapporteert hij deze ook aan de opdrachtgever. Vervolgens past de beheerder daarop zelf de classificatie toe, automatisch bij het inlezen van de gegevens of met een druk op de knop in de beheersoftware. Desnoods kunt u het inspectiebedrijf vragen als meerwerk om behalve de details óók de resultaten in klassen te rapporteren. De landelijke classificatiemethodiek is herzien, maar in grote lijnen gelijk gebleven.

Meer informatie

Meer (achtergrond)informatie over inspectie en toestandsbeoordeling en de nieuwe werkwijze vindt u in de Kennisbank. Zie ook alle normen, richtlijnen en leidraden voor inspectie en beoordeling.
Meer informatie over het RIbX uitwisselformaat, de RibX validator en de SUF-RIB>RibX conversietool vindt u op deze pagina.

Alle nieuwsberichten