Nieuws

11 jaar wetenschappelijke kennis met en voor de sector

Publicatiedatum 08 april 2022

Het Kennisprogramma Urban Drainage (KPUD) ontwikkelt wetenschappelijke kennis en leidt studenten op voor stedelijk waterbeheer. Op 31 maart 2022 presenteerden de KPUD-onderzoekers hun recente resultaten op het jaarlijkse symposium. Oud-RIONED directeur en initiatiefnemer van het kennisprogramma, Hugo Gastkemper blikte terug op de winst van 11 jaar KPUD aan de TU-Delft.


Symposium KPUD

Donderdagmiddag 31 maart kwamen de partners van het KPUD met de onderzoekers aan de TU-Delft samen in de Lijmfabriek om de recente resultaten te bespreken. In het vanuit de sector gefinancierde kennisprogramma zijn de afgelopen 11 jaar 9 promotieonderzoeken afgerond met een proefschrift en een Nederlandstalige samenvatting. Onderaan dit artikel vindt u de links naar deze publicaties. Het komende jaar zullen nog eens vijf promovendi hun onderzoeken afronden met een proefschrift. Deze vijf promovendi hebben daarbij zeer uiteenlopende vraagstukken onderzocht:

 • Veroudering van kunststof buizen
  PVC buizen verouderen net als elk ander pijpmateriaal. De materiaalveroudering uit zich in een verhoging van de elasticiteitsmodulus: het materiaal wordt stijver en brosser. Kostantinos Makris testte in zijn onderzoek een nieuwe meetmethode die gebruik maakt van laagfrequent geluid. De methode blijkt in staat te zijn om de elasticiteitsmodulus te bepalen en daarmee de veroudering van het leidingmateriaal aan te tonen.
 • Slimme sturing in een veranderende stad
  Job van der Werf presenteerde de resultaten van zijn onderzoek naar RTC. Hij liet zien dat een groot deel van de meerwaarde van RTC al bereikt kan worden met een eenvoudige sturing. Zeer geavanceerde, modelgebaseerde sturing kan daarbovenop zorgen voor een beperkte aanvullende optimalisatie. De meerwaarde van geavanceerde sturing komt vooral tot uitdrukking indien gemaalcapaciteiten in de tijd variëren.
 • Lekke riolen opsporen
  Bram Stegeman heeft een methodiek ontwikkeld voor opsporing van lekken in gevulde, niet stalen leidingen met behulp van elektriciteit. De methode is getest in het laboratorium en op dit moment voert Bram veldmetingen uit. De meetdata wordt automatisch geanalyseerd met behulp van patroonherkenning.
 • Integraal en adaptief
  Eva Nieuwenhuis presenteerde de bevindingen van haar onderzoek naar de organisatorische aspecten die een rol spelen bij het circulair en klimaatadaptief maken van het stedelijk waterbeheer. Zij liet zien dat de benodigde integraliteit in de sector op verschillende manieren wordt ingevuld en dat mensen werkzaam in de sector graag willen bijdragen aan klimaat adaptief en circulair, maar dat men wel van inzicht verschilt over de wijze waarop dat moet gebeuren en ook over wat dan de stip op de horizon zou moeten zijn.
 • De zwakste schakel in een stedelijk watersysteem
  Didrik Meijer liet zien dat het met de door hem ontwikkelde rekenmethode gebaseerd op de grafentheorie goed mogelijk is om voor drinkwaternetwerken en rioolstelsels te bepalen welke leidingen de grootste invloed hebben op het functioneren van deze netwerken. Deze leidingen zouden vervolgens prioriteit verdienen bij het risicogestuurd beheer.

Reflectie op 11 jaar KPUD

Hugo Gastkemper nam 11 jaar geleden het initiatief voor het KPUD. Hij is blij dat dankzij de investeringen van de sector het onderwijs en onderzoek op universitair niveau is geborgd en Nederland hierin een vooraanstaande positie inneemt. Hij zag daarbij nog volop ruimte om door te ontwikkelen en binnen het dossier klimaatadaptatie de nodige stappen te zetten.  

Overzicht samenvattingen proefschriften KPUD

Alle nieuwsberichten