Op deze pagina vindt u aanvullende informatie over beleidsmatige en juridische aspecten van grondwaterbeheer.

Publieksinformatie

  • Algemene informatie over grondwaterproblemen staat op de publiekssite van Stichting RIONED. 
  • Algemene publieksinformatie van het ministerie van VROM en de VNG: Het herkennen en aanpakken van eventuele funderingsproblemen bij koop of verkoop van een woning.
  • Bij het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) vindt u relevante informatie over funderingsproblematiek en activiteiten van het KCAF voor overheden en particulieren, zoals handreikingen, nieuwsbrieven en informatie over bijeenkomsten.
  • In een brief van de minister van BZK van 7 april 2017 (TK 2016/17, 34645, nr. 2) staat dat op 28 maart 2017 de Stichting Fonds Duurzaam Funderingsherstel is opgericht. Het Fonds Duurzaam Funderingsherstel biedt eigenaren-bewoners de kans om een financiering voor funderingsherstel af te sluiten. Zo nodig met financiële bijdrage van gemeenten, provincies of bank/verzekeraar (zie www.svn.nl). 

Handreikingen

Handreiking voor gemeentelijke aanpak funderingsproblematiek

In Nederland bestaat bij ten minste 400.000 woningen het risico op aantasting van de houten paalfunderingen. Niet elke gemeente kent (de omvang van) de lokale funderingsproblematiek. Hoewel funderingen in eerste instantie de verantwoordelijkheid zijn van de gebouweigenaar, kunnen (grootschalige) funderingsproblemen een flinke impact hebben op de leefbaarheid in de buurt en de sociale verhoudingen. Mede vanuit de zorgplicht voor de openbare ruimte is de gemeente hierdoor vaak toch aan zet.

Het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) heeft een handreiking opgesteld voor gemeenten die vermoeden of aanwijzingen hebben dat funderingsproblemen spelen. De inhoud is mede gebaseerd op ervaringen in pilots en bij gemeenten (met name Rotterdam en Woerden). De handreiking geeft inzicht in de stappen die u kunt doorlopen vanaf de oriëntatiefase tot en met de aanpak van problemen op wijkniveau. Wanneer komt u in actie? Welke soorten onderzoeken kunt u doen? En welke rol kiest u? De nadruk ligt op funderingsschade van houten palen door schimmels (paalrot) en bacteriën (palenpest).

Handreiking Juridische Helderheid Grondwaterbeheer

Een samenwerkingsverband van het (toenmalige) ministerie van Infrastructuur & Milieu, de Unie van Waterschappen, VNG, IPO, Bodemplus, SKB, Sterk Consulting en Colibri Advies heeft in 2012 de Handreiking Juridische Helderheid Grondwaterbeheer uitgebracht. De handleiding gaat over alle aspecten van grondwater. Enkele onderdelen en factsheets hebben specifiek betrekking op stedelijk waterbeheer. De handreiking bestaat uit drie delen:

In deel A van de handreiking staat onder meer een tabel (zie tabel A hieronder) met de belangrijkste taken, bevoegdheden en instrumenten van de verantwoordelijke overheden in het grondwaterbeheer, inclusief een uitvoerige beschrijving. Anno 2019 is het beeld nog grotendeels hetzelfde.
 

Tabel A Overzicht verantwoordelijkheden overheden
  Gemeente Provincie Rijk (incl. RWS) Waterschap
Algemene
wet bestuursrecht
Voldoen aan algemene beginselen van behoorlijk bestuur, in het bijzonder: zorgvuldige belangenafweging (zorgvuldigheidsbeginsel), goede motivering (op basis van onderzoek) en
rekening houden met mogelijk nadelige gevolgen (evenredigheidsbeginsel). 
Waterwet

 
- Bestuurlijke waterafspraken
- Grondwaterzorgplicht
- Regionaal waterplan
- Vergunningverlening en handhaving
voor drie categorieën onttrekkingen
- Monitoring kwaliteit
- Nationaal waterplan
- Vergunningverlening en handhaving
- Projectplan voor bewuste beïnvloeding/
wijziging van een grondwaterlichaam
- Waterbeheerplan
- Vergunningverlening en handhaving
- Projectplan voor bewuste beïnvloeding/
wijziging van een grondwaterlichaam
Wet milieubeheer
en Wabo
- Rioleringsplan
- Verordening afvoer hemel- en grondwater
- Maatwerkvoorschrift bij lozen in bodem
(op grond van 'lozingsbesluiten')
- Omgevingsvergunning milieu
- Aanwijzen grondwaterbeschermings-
gebied (ex PMV)
- Maatwerkvoorschrift bij lozen in bodem
- Omgevingsvergunning milieu
- Aanwijzing over GRP 
- Maatwerkvoorschrift bij lozen in bodem
- Omgevingsvergunning milieu
- Maatwerkvoorschrift bij lozen grondwater in
oppervlaktewater (op grond van lozingsbesluiten)
- Adviesrol bij GRP
- Adviesrol bij indirecte (grondwater)lozingen
Wet
ruimtelijke
ordening (Wro)
- Structuurvisie
- Bestemmingsplan
- Exploitatieovereenkomst of exploitatieplan
- Structuurvisie
- Verordening Ruimte
- Aanwijzing
- Inpassingsplan
- Exploitatieovereenkomst
of exploitatieplan
- Structuurvisie
- Adviesrol bij ro-plannen en ro-visies
- Besluit algemene regels
ruimtelijke ordening (Barro)
- Aanwijzing
- Inpassingsplan
- Exploitatieovereenkomst of exploitatieplan
- Adviesrol bij ro-plannen en ro-visies

 

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel