Na buitengebruikstelling van de riolering kunt u de riolering (laten) opgraven en verwijderen. Dan is de Wet Informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON) van toepassing (zie de pagina Ontgraven grond). Maar u kunt de oude riolering ook laten liggen en opvullen met inert materiaal om verzakking te voorkomen. Bij de keuze spelen meerdere overwegingen een rol, zoals de kosten en de juridische aspecten van de opties. Daarbij gaat het vooral om de vraag wat u moet doen met de bodemverontreiniging die het gebruik van de riolering mogelijk heeft veroorzaakt en met bij de sloop vrijkomende (afval)stoffen.

Melding van verontreiniging of aantasting van de bodem

Net als bij aanleg en vervanging van riolering moet u het hier ook melden als u gaat graven in verontreinigde bodem (zie de pagina Graven in verontreinigde bodem). Maar vooraf is niet altijd bekend of de bodem verontreinigd is. Volgens artikel 27 Wet bodembescherming (Wbb) heeft degene die op of in de bodem handelingen verricht als bedoeld in de artikelen 6 tot en met 11 Wbb, en daarbij bodemverontreiniging constateert of de bodem aantast, een meldingsplicht. Tot deze handelingen behoren onder meer:

  • grond- en funderingswerkzaamheden;
  • de aanleg van pijpleidingen of andere leidingen;
  • ontgravingen;
  • het transport van verontreinigende stoffen via pijpleidingen of andere leidingen (waaronder het transport van afvalwater door de riolering).

Maatregelen ook melden

Als rioleringsbeheerder moet u (of de uitvoerder) de verontreiniging of aantasting zo spoedig mogelijk na het constateren ervan aan Gedeputeerde Staten of een van de aangewezen gemeenten melden. Hierbij moet u aangeven welke in artikel 13 Wbb bedoelde beschermings- en/of saneringsmaatregelen u van plan bent te treffen of al hebt getroffen. De meldingsplicht voor verontreiniging of aantasting van de bodem heeft dus een relatie met de zorgplicht van artikel 13 Wbb. Deze zorgplicht houdt in dat degene die de bewuste handeling verricht, verplicht is:

  • alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem zijn te eisen om eventuele verontreiniging of aantasting te voorkomen;
  • (bij verontreiniging of aantasting van de bodem) de bodem te saneren of de aantasting en de directe gevolgen daarvan te beperken en zo veel mogelijk ongedaan te maken.

Het Wbb-bevoegd gezag kan vervolgens aanwijzingen geven voor de te nemen maatregelen (art. 27, lid 2 Wbb). Deze aanwijzingen kunnen ook inhouden dat u advies over de reinigbaarheid van de verontreinigde grond moet inwinnen bij Bodem+ (zie de pagina Graven in verontreinigde bodem).

Alle betrokkenen hebben een meldingsplicht

Overigens heeft niet alleen degene die de handeling verricht een meldingsplicht. Ook degenen die bij de bewuste handeling betrokken zijn, hebben een meldingsplicht. Denk aan werknemers of onderaannemers. Maar zij kunnen volstaan met een melding aan de eerstverantwoordelijke (art. 27, lid 3). Vaak wordt bodemverontreiniging pas duidelijk als de gemeente riolering buiten gebruik stelt, bijvoorbeeld als in dat kader bodemonderzoek plaatsvindt. Soms constateert iemand ook al bodemverontreiniging in de gebruiksfase van de riolering. Bijvoorbeeld tijdens renovatiewerkzaamheden of als tijdens de exploitatie een leiding breekt. Ook dan hebben alle betrokkenen een meldingsplicht (zie de pagina Graven in verontreinigde bodem).  

De verwijdering van bouwstoffen

Als u de oude riolering opgraaft en verwijdert, spelen aspecten een rol die eerder in dit onderdeel van de kennisbank aan bod kwamen. Is sprake van asbest, dan gelden de regels van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 (zie de pagina Asbestverwijdering). Hergebruik van bouwstoffen komt aan de orde op de pagina Toepassen bouwstoffen en grond & baggerspecie. Op dezelfde pagina staat een alinea met informatie over wat u moet doen met oude riolering.

De afvoer van afvalstoffen

De afvalstoffen die bij het opgraven van de riolering vrijkomen, moet u (laten) afvoeren naar een verwijderaar. Deze moet beschikken over een vergunning voor de be- of verwerking (zoals verbranden of storten) van de betrokken afvalstoffen (zie de pagina Verwijdering slib).

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel