Het doel is een meetnet te ontwerpen, met meetsensoren op representatieve punten in het systeem, om het (hydraulisch) functioneren zo goed mogelijk in beeld te brengen. De verificatie van de werking van het systeem als geheel is de basis voor het toetsen van specifieke aspecten van het functioneren. Bijvoorbeeld de controle van de dwa-afvoer, de werking van overstorten en gemalen, en de afvoercapaciteit in relatie tot water op straat.
 
Resultaten van hydraulische berekeningen en relevante praktijkervaringen vormen de basis voor de opbouw van een meetnet. Deze opbouw kan in fasen plaatsvinden: van een eenvoudige, minimale meetopzet voor een meer globaal inzicht tot een uitgebreide en meer geavanceerde meetopzet voor een gedetailleerder beeld.

Uitgangspunten

Het uitgangspunt is het besluit een meetnet te ontwerpen voor de analyse van het hydraulisch functioneren van uw systeem. Hiermee kunt u als beheerder de werking van uw systeem mede op basis van metingen verantwoorden. Dit onderdeel richt zich meer op het functioneren van een systeem als geheel en minder op de individuele werking van onderdelen. De aandacht is primair gericht op (vrijverval) inzamelsystemen, zoals een gemengd of verbeterd gescheiden rioolstelsel.

Het hydraulisch functioneren is een essentiële basis voor de analyse van het milieutechnisch functioneren. Het milieutechnisch functioneren van rioolstelsels met de stoffenbalans komt in deze module zijdelings aan de orde omdat het plan is dit onderwerp verder uit te werken in een nieuwe module.

Dit onderdeel werkt de opzet van een meetnet uit van grof naar fijn. De grove benadering is gericht op de analyse van het vullings- en ledigingsgedrag van een inzamelsysteem met een minimale meetopzet. De grove benadering geeft snel inzicht en overzicht maar heeft natuurlijk beperkingen.

De meer verfijnde benadering richt zich op een meer gedetailleerde uitbreiding van een meetnet om een nauwkeuriger beeld te krijgen van het functioneren. De analyse richt zich meer op de resultaten van specifieke/relevante meetpunten, in relatie tot het hydraulisch functioneren van een volledig netwerk. Het ontwerp van een verfijnd meetnet is vooral maatwerk waarvoor specialistische kennis en ervaring is vereist.

Benadering werkelijkheid

Een model is een benadering, een vereenvoudigde weergave, van de werkelijkheid. In de praktijk is het inzicht in het functioneren van rioolstelsels voornamelijk gebaseerd op modelberekeningen. Als een berekening te veel van de werkelijkheid afwijkt, kan dat leiden tot verkeerde conclusies in de analyse van het functioneren van een systeem en de (eventueel) benodigde verbeteringsmaatregelen. Vooral als het gaat om het verantwoorden van forse investeringen in maatregelen (in BRP of GRP), is goed inzicht in het werkelijke functioneren van het systeem essentieel. Daarom is het belangrijk de resultaten van modelberekeningen te verifiëren met metingen.

De inrichting van meetpunten en de benodigde meetfrequenties en -nauwkeurigheden komen aan de orde in Meetprincipes en -apparatuur. In Telemetrie vindt u informatie over de technieken waarmee de gegevens zijn te transporteren en op te slaan.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel