De meeste regels voor lozingen vanuit particuliere huishoudens staan in het Besluit lozing afvalwater huishoudens (Blah) en de bijbehorende Regeling lozing afvalwater huishoudens. De regels voor lozingen in de riolering zijn gebaseerd op de Wet milieubeheer (Wm), voor lozingen in de bodem op de Wm en de Wet bodembescherming (Wbb) en voor lozingen in het oppervlaktewater op de Waterwet.

Het Blah regelt bijna alle lozingssituaties die bij een particulier huishouden aan de orde kunnen zijn, in zowel het stedelijke als het buitengebied. De kern van het Blah is dat huishoudens geen vergunning of ontheffing nodig hebben om hun afvalwater te lozen. In de Regeling lozing afvalwater huishoudens staat bijvoorbeeld waaraan septic tanks moeten voldoen.

Wat mag wel en niet?

Een afvalwaterlozing in het riool mag de doelmatige werking van het riool of andere voorzieningen voor het afvalwaterbeheer niet belemmeren. Het Blah bevat geen specifieke eisen voor de stoffen die particulieren mogen lozen in de riolering. Maar het mag duidelijk zijn dat het lozen van onder meer schoonmaakdoekjes, frituurvet en wegwerpluiers niet is toegestaan. Ook bevat het besluit (art. 6) een verbod op het lozen van huishoudelijk afvalwater dat afvalstoffen bevat die door versnijdende of vermalende apparatuur zijn versneden of vermalen. Dat betekent dat voedselvermalers (die in andere landen wel gebruikelijk zijn in de gootsteen van keukens) in Nederland niet zijn toegestaan als zij op het riool lozen.

Soorten afvalwater van huishoudens

De regels uit het Blah zien op alle soorten afvalwater die bij particuliere huishoudens gebruikelijk vrijkomen, zoals:

  • afvalwater van het gebruik van toilet, keuken en badkamer (huishoudelijk afvalwater);
  • afvloeiend hemelwater van daken van woningen en van het erf;
  • afvalwater van het autowassen, schoonspoelen van de afvalcontainer, verversen van het zwembadwater en andere reinigingsactiviteiten rondom het huishouden;
  • overtollig grondwater dat particulieren verzamelen en lozen om grondwateroverlast te voorkomen.

Zorgplicht en meldplicht

De zorgplicht voor lozers geldt voor alle lozingen vanuit huishoudens. Voor lozingen in de riolering geldt voor particulieren geen meldplicht.

Uitzonderingen

Het Blah is niet van toepassing op lozingen vanuit huishoudens bij het onderhoud van vaste objecten (zoals het schilderen van het huis), bij bodemsaneringen en proefbronneringen, en bij aanleg en onderhoud van bodemenergiesystemen. Deze lozingen zijn – ook voor huishoudens – geregeld in het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi, zie Lozingen in het riool vanuit de openbare ruimte).

Hemelwater als bijzondere categorie

Het Blah bevat geen specifieke regels over de omgang met hemelwater. Het is wel in lijn met de zorgplicht dat particulieren afvloeiend hemelwater waar mogelijk lokaal in het milieu terugbrengen.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel