Landelijk onderzoek naar oorzaken rioolinstortingen

Stichting RIONED start in april een onderzoek onder rioleringsbeheerders om voor de risicodatabank informatie te verzamelen die inzicht kan geven in de oorzaken van rioolinstortingen.
 
Driekwart van de gemeenten heeft weleens een rioolinstorting (gehad). Maar we weten niet zo heel veel over de instortingen van vrijvervalriolen. Een goede probleemanalyse ontbreekt meestal en als die er al is, wordt die niet in alle gevallen vastgelegd. De kennis die we met een van de zeldzame instortingen opdoen, blijft hierdoor beperkt tot het selecte groepje dat zich ermee heeft beziggehouden. En dat is jammer.

Figuur 1. Instortingen (gaten in de weg) vrijvervalriolering
 
Als we meer kennis van instortingen verzamelen, is er een goede kans dat we een groot aantal instortingen kunnen voorkomen. Dan weten we immers onder welke omstandigheden riolen de grootste kans op een instorting hebben, waar in het stelsel de grootste kans op een instorting is en vooral hoe we dit met gericht beheer en onderhoud kunnen voorkomen. Daarom nodigen we u als rioleringsbeheerder nadrukkelijk uit de informatie over rioolinstortingen met elkaar en met Stichting RIONED te delen in de Risicodatabank Stedelijk Waterbeheer.
 
Stichting RIONED heeft de Risicodatabank Stedelijk Waterbeheer ontwikkeld om informatie over opgetreden risico’s te verzamelen en delen. Een goed voorbeeld van een opgetreden risico is een instorting, maar ook vissterfte, een zieke door contact met afvalwater en een ondergelopen woning zijn risico’s die u in de databank kwijt kunt. De risicodatabank is dus veel breder dan alleen rioolinstortingen. Hier leest u meer over de Risicodatabank Stedelijk Waterbeheer.
 
Het onderzoek
Het onderzoek naar de oorzaken van rioolinstortingen richt zich wél uitsluitend op instortingen en specifiek op instortingen die de afgelopen jaren in uw gemeente zijn opgetreden. We willen graag dat u de gegevens over deze instortingen met uw collega-beheerders in het land en ons deelt . Hiervoor wordt een eenvoudig toegankelijke webgestuurde omgeving opgezet die u kunt benaderen met uw RIONED-login. U krijgt daar in april nog gerichte informatie over. Stichting RIONED analyseert de binnengekomen data en onderzoekt of er relaties zijn te leggen die u in uw beheer kunnen ondersteunen. Te zijner tijd kunt u de uitgebreide resultaten in een RIONED-publicatie lezen.
 
Maar wat verstaan we onder een instorting? We hebben een instorting gedefinieerd als een instorting van een rioolbuis, van de weg boven de rioolbuis of van beide. De rioolbuis heeft een diameter van minimaal 200 mm. Huis- en kolkaansluitingen worden in dit onderzoek niet beschouwd. Wellicht op een later moment wel.
 
Kleine kans, grote gevolgen
Nu komt een instorting niet zo vaak voor, dus de kans op de instorting is klein. Als de impact ook klein is (instorting in een woonstraat), is er wellicht nog niet zo veel aan de hand. Is de impact (het gevolg) groot, dan wordt ook het risico groot. Risico is immers gedefinieerd als de kans x het gevolg. Vervelende gevolgen van een instorting kunnen ontstaan bij een gat in een zinker, een riool onder een hoofdweg, een riool onder een belangrijke kabel- en leidingstrook of een waterleiding (zie figuur 2). In al deze gevallen wilt u de kans op de instorting zo klein mogelijk houden. Dat betekent dat u uw beheer en dus uw vernieuwings-, reparatie-, inspectie- en reinigingsbeleid hierop wilt afstemmen.
 
Figuur 2. Gevolgen van een instorting
 
Inhoud onderzoek
Het onderzoek richt zich in eerste instantie op instortingen die al hebben plaatsgevonden. Samen met een klankbordgroep is een vragenlijst ontwikkeld die u op uw computer kunt invullen. De vragen zijn erop gericht om informatie te verzamelen die zou kunnen leiden naar inzicht in oorzaken van de instortingen. We vragen daarbij om basisdata over de ingestorte rioolstreng (materiaal, diepteligging, diameter), om omgevingsinvloeden (de grondwaterstand ten opzichte van de buis, de fundatiewijze) en naar uw oordeel over de oorzaak van de instorting. Dat doen we via een aantal algemene vragen. Natuurlijk kunt u ook uw eigen bevindingen toevoegen, graag zelfs. De vragen staan in een GIS-achtige omgeving. Via een kaart van uw gemeente kunt u de locatie van de instorting aangeven, waarna u de vragen kunt beantwoorden. U kunt dit voor al uw instortingen doen.

Figuur 3. GIS-achtige omgeving voor beantwoording onderzoeksvragen
 
Doet u ook mee?
Dit onderzoek is een vertrekpunt om betere kennis te vergaren over instortingen. In aansluiting op dit onderzoek komt er een meer gedetailleerde vragenlijst beschikbaar waarin u zo veel mogelijk informatie kunt vastleggen over nieuwe instortingen. We verwachten dat we dan over enige tijd een echte stap kunnen zetten om de faalmechanismen die leiden tot een rioolinstorting beter te begrijpen. Daarom willen we graag zo veel mogelijk informatie verzamelen. Samen weten we meer en samen kunnen we meer. We stellen het dan ook zeer op prijs als u in april uw informatie via de risicodatabank wilt aanleveren. Alvast bedankt!
 
Naar de Risicodatabank Stedelijk Waterbeheer

Producten


U Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE